Publicerad 19 februari 2021
Nyhet

Granskning av skador inom covid-vården

Andelen skador inom covid-19-vården var dubbel så hög jämfört med andelen skador i den övriga slutenvården under inledningen av pandemin. Men covid-vården har succesivt förbättrats.

I en ny rapport presenteras nu resultatet från en journalgranskning av covid-vården i Sverige under våren 2020. Resultaten visar att andelen skador inom covid-vården under våren var dubbelt så hög som inom övriga vården, men också att vården blivit allt bättre över tid.

– Vi lär oss hela tiden mer om den här nya sjukdomen och det här är viktig kunskap för att vi ska kunna utveckla vården och minska risken för skador. Covid-vården har succesivt blivit allt bättre och fler patienter kan skrivas ut tidigare i dag jämfört med hur det såg ut i våras, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En eller flera skador uppstod vid drygt 18 procent av vårdtillfällena för covid-patienter, det är nästan dubbelt så många jämfört med patienter som granskats under samma period inom den övriga slutenvården, där skadefrekvensen låg på knappt 10 procent. De vanligaste skadorna var infektioner och trycksår. För de covid-patienter som behandlats inom intensivvården fick omkring hälften av patienterna en eller flera skador.

– Den högre andelen skador hos covid-19-patienter har sannolikt ett flertal samverkande orsaker. Sjukdomen är i sig allvarlig och kräver avancerade och ibland mer riskfyllda insatser där vi vet att skaderisken är högre, säger Emma Spak.

Under mätperioden går det att se en förbättring över tid. En trolig förklaring till förbättringen är den ökade förståelsen för sjukdomsförloppet som bland annat resulterat i förändrad läkemedelsbehandling. Inom intensivvården har exempelvis patienternas syresättning kunnat optimeras genom behandling i bukläge i samband med respiratorvård.

Fakta

Journalgranskningen av covid-patienter omfattar 1 529 slumpvis utvalda covid-vårdtillfällen från samtliga 21 regioner under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Dessa patienter utgör cirka 7,5 procent av samtliga covid-19-vårdtillfällen som registrerats i slutenvården under samma period i Sverige. Vid 240 av de granskade vårdtillfällena ingick intensivvård. Resultaten har jämförts med resultaten från den ordinarie journalgranskningen under samma tidsperiod av slumpvis utvalda vårdtillfällen i den somatiska slutenvården.

Läs vidare

Sakkunnig

Agneta Andersson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR