Publicerad 7 april 2022
Nyhet

Heltidsarbetet ökar i välfärden

Andelen anställda som arbetar heltid fortsätter att öka i kommuner och regioner. Störst är ökningen inom vård och omsorg. Det visar SKR:s personalstatistik för 2021.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

– Att fler arbetar heltid bidrar till välfärdens kompetensförsörjning men också till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Att andelen heltidsarbetande fortsätter öka är mycket glädjande och ett tydligt resultat av SKR:s och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det är både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid som ökar. I personalstatistiken för 2021 är det för första gången en högre andel anställda som arbetar heltid i kommuner (72 procent) än i regioner (71 procent). Den största ökningen finns bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen heltidsarbetande ökat med 5,7 procentenheter sedan 2019, jämfört med 1,2 procentenheter i de andra verksamheterna. Regioner har däremot en högre andel heltidsanställda (90 procent) än kommuner (84 procent).

Fler vårdbiträden är tillsvidareanställda

Andelen timavlönade vårdbiträden har minskat med 4 procentenheter jämfört med 2020. Andelen månadsavlönade tillsvidareanställda bland vårdbiträden ökade från 40 procent till 43 procent under samma period. En bidragande orsak kan vara den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, som bland annat syftar till att öka andelen utbildade och tillsvidareanställda på heltid.

– Att fler vårdbiträden är tillsvidareanställda jämfört med föregående år är positivt. Under 2021 sökte 285 av 290 kommuner medel för att kunna utbilda bland annat undersköterskor och vårdbiträden med hjälp av äldreomsorgslyftet, så förhoppningen är att utvecklingen håller i sig under de närmaste åren. Välfärden behöver fler tillsvidareanställda med rätt kompetens, säger Bodil Umegård.

Få trendbrott i statistiken trots pandemin

I november 2021, då statistiken samlades in, präglades flera verksamheter i kommuner och regioner fortfarande av pandemin. Däremot var inte krislägesavtalet aktiverat i någon region under statistikinsamlingen. Det är få trendbrott i statistiken, trots pandemin. Några effekter syns dock, ett exempel är extrapersonal som anställts i regionerna i samband med vaccinationerna mot covid-19.

– Kommuner och regioner behöver rekrytera nya medarbetare samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler att förlänga sitt arbetsliv. Att välfärden fortsätter erbjuda attraktiva jobb med utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö är avgörande för att vi ska lyckas möta kompetensutmaningen i välfärden, säger Bodil Umegård.

Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat något i både kommuner och regioner. Fler yngre medarbetare har anställts och sedan 2010 har medelåldern sjunkit med 1,2 år i kommuner till 45,1 år och med 1,9 år i regioner till 44,6 år. Samtidigt har antalet anställda som är 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, fördubblats under det senaste decenniet. Jämfört med 2020, då antalet timanställda som var 65 år eller äldre minskade kraftigt som en effekt av pandemin, ökar återigen antalet timanställda som är 65 år eller äldre 2021.

Sjukfrånvaron på relativt låg nivå

Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommuner och regioner följer samma mönster som arbetsmarknaden i övrigt. Sett över en längre period ligger sjuktalen på en relativt låg nivå. Sedan 2017 har det varit relativt små förändringar mellan åren. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än mäns i alla sektorer. Pandemins effekter syns främst i den kortare sjukfrånvaron och inte i sjukfrånvaron som varar 30 dagar eller längre.

Fakta

SKR:s personalstatistik samlas in i november varje år. Statistiken kan användas för att göra jämförelser mellan år och studera trender över tid.

SKR driver tillsammans med Kommunal projektet Heltidsresan sedan 2016. Målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden. Heltidsarbete är avgörande för att kunna trygga välfärdens stora behov av kompetens och för att öka jämställdheten i samhället.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer.

Kommuner och regioner har nästan 1,2 miljoner anställda. Nästan fyra av fem anställda är kvinnor.

Undersköterskor och lärare är de största personalgrupperna i kommuner, undersköterskor och sjuksköterskor är de största personalgrupperna i regioner.

Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat i både kommuner och regioner. 2021 ökade antalet månadsavlönade anställda med +1,2 procent i kommuner och +1,1 procent i regioner.

I rapporten ”Personalen i välfärden 2021” finns information om anställda i kommuner och regioner, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro och lön. Rapporten redovisar statistik över tid, för verksamhetsområden samt ett urval personalgrupper.

Läs vidare

Sakkunnig

Sophia Olofsson
Analytiker

Somia Frej
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR