Publicerad 29 oktober 2021
Nyhet

Hot och hat påverkar vår demokrati

Var fjärde förtroendevald utsattes för hot, hat och våld under mellanvalsåret 2020 visar politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 från Brottsförebyggande rådet.

Foto

Anders Knape

Hat och hot mot förtroendevalda påverkar starkt såväl vår svenska demokrati som de drygt 40 000 förtroendevalda i landet. Det sker främst i samband med ett beslut, uttalande eller opinionsyttring, men även genom uppmärksamhet på de förtroendevalda som privatpersoner.

SKR har under lång tid arbetat för att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet, det kan ske dels genom att ansvaret tydliggörs i lagstiftningen, och dels genom att kommuner och regioner fortsätter att utveckla sitt systematiska arbete med att förebygga och omhänderta hot, hat och våld mot de förtroendevalda.

Undersökningen som Brottsförebyggande Rådet (Brå) presenterat visar att andelen som utsätts minskar något jämfört med 2018 och 2016. Samtidigt uppfattas förövarna vilja förödmjuka, förolämpa och visa sitt missnöje. Det sker också en ökning bland de som uppfattas vilja påverka de förtroendevaldas ageranden och beslutsfattande. En del utsätts för korruptionsförsök, främst genom vänskapskorruption.

– Vi närmar oss nu ett valår då de förtroendevalda kommer att synas mer ute på gator och torg för att möta medborgarna, vilket kan leda till att de blir än mer utsatta. Därför måste vi alla ta ansvar för att hålla en god ton och arbeta för att stärka demokratin, säger Anders Knape , ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

De förtroendevalda påverkas i sitt uppdrag och privatliv

Var tredje av de som utsatts uppger att de påverkas i sitt privatliv, enligt Brås undersökning. Många känner oro för att utsättas för hot och hat men främst bland förtroendevalda under 40 år där 4 av 10 känt oro. Förtroendevalda med utländsk bakgrund upplever också en större oro.

Allt fler förtroendevalda uppger någon form av konsekvens i sitt uppdrag, 46 procent av de som utsatts uppger att de påverkas, 26 procent av samtliga förtroendevalda uppger att de påverkas i sitt uppdrag. Av de som utsatts är det var femte som övervägt att lämna sitt förtroendeuppdrag och tre av tio som undvikit att engagera/uttala sig i specifik fråga och därmed censurerat sig själv. Femton procent uppger att de tvekat inför en åtgärd eller ett beslut och 4 procent har fattat ett annat beslut. Utsattheten upprepas, åtta av tio utsattes vid upprepade tillfällen.

Jämställdhet och jämlikhet

Trots att mönster och nivåer av utsatthet är likartade mellan könen, så visar undersökningarna 2018 och 2020 att könsskillnaderna ökat något och kvinnor är mer utsatta än män.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR