Publicerad 21 september 2021
Nyhet

Ingen miljönytta i avfallsutredningens förslag

SKR ser stora brister i utredningen om avfallshantering. Förslagen ger ökad arbetsbelastning för kommunerna och otydlighet i förutsättningarna för tillsyn, utan att skapa större miljönytta.

Anders Knape

Anders Knape

Utredningen lämnar bland annat förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival. SKR bedömer det som svårt att se några vinster för miljön av förslaget. Ett frival skulle även innebära att ett antal nya verksamheter får behov av återkommande tillsyn av miljönämnderna.

− Även om tillsynen kan avgiftsfinansieras har miljönämnderna i många fall en hårt ansträngd arbetsbelastning. Man behöver därför särskilt överväga vilka uppgifter som myndigheten ska ha och göra regelverken som ska tillämpas enkla. Det har inte utredningen tagit i tillräcklig beaktning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR avstyrker också utredningens förslag på förändringar i möjligheten till dispens. Kommunen får redan i dag ge dispens om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Utredningens förslag är ogenomtänkta och skapar endast större otydlighet i bedömningen och hanteringen av dispensärenden.

SKR anser vidare att det för alla parter behövs ökad klarhet i hur själva begreppet ”kommunalt avfall” ska tolkas och hur kommunernas ansvar ska förhålla sig till begreppet.

− Eftersom begreppet saknar en tydlig definition är utredningens konsekvensanalys inte heller fullständig. Det är varken rimligt att införa frival eller dispens från något som inte är helt klarlagt, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR