Publicerad 29 oktober 2021
Nyhet

Kommuner och regioners insatser avgörande under pandemin

I dag presenterade Coronakommissionen sin andra delrapport. I den beskrivs det arbete som utförts i kommuner och regioner som avgörande i hanteringen av pandemin.

Anders Knape.

Anders Knape.

Pandemin, som fortfarande inte är över, har inneburit en belastning på vårt samhälle som inte går att jämföra med något annat i modern tid. Precis som Coronakommissionen konstaterar, går det idag inte att se de fulla konsekvenserna av pandemin.

– Coronakommissionen bekräftar den kraftmätning som medarbetare, chefer och beslutsfattare i kommuner och regioner genomgått under pandemin. Pandemin har visat på den enorma kapacitet och omställningsförmåga som kommuner och regioner besitter, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Medarbetarna inom vården har gjort fantastiska insatser, men har haft en tung arbetsbelastning under långa perioder. Möjligheten för kommuner och regioner att kunna använda sig av krislägesavtalet, som tecknats mellan SKR och fackförbunden, har varit en förutsättning för att klara bemanningen när belastningen var som störst i flera regioner. Redan nu har krislägesavtalet utvecklats i överenskommelser med de fackliga organisationerna så att det ska svara upp ännu bättre mot behoven i framtida kriser.

Väl fungerande samverkan

Coronakommissionen pekar på att den nationella samverkan mellan regioner och kommuner har varit en nyckel i pandemihanteringen, bland annat inom områdena personalförsörjning, skyddsutrustning, intensivvård och läkemedel. Även här har kommuner och regioner burit ett stort ansvar.

– Samverkan har generellt fungerat väl. Samtidigt har de viktiga beskeden från myndigheterna, exempelvis i frågan om skyddsutrustning, inte alltid varit tydliga eller överensstämt med varandra. Det har skapat otydlighet och i vissa fall oro hos brukare, anhöriga och medarbetare, säger Anders Knape.

Coronakommissionen beskriver att svensk hälso- och sjukvård har många styrkor, som goda medicinska resultat och en högt utvecklad högspecialiserad vård, som varit viktiga under pandemin. Omdisponering av resurser har gjorts, men prioriteringarna har kännetecknas av pragmatism, rimliga överväganden och de erfarenheter som gjordes under förstavågen har tagits till vara under den andra vågen.

Kommissionen lyfter också fram att SKR har haft en nödvändig samordningsroll under pandemin, samtidigt som det finns vissa otydligheter i SKR:s roll.

– Vi har som medlemsorganisation i en svår kris stöttat våra medlemmar, underlättat samverkan och fört fram deras behov och perspektiv. Att ökad samverkan och en tydligare ansvarsfördelning är vägen framåt är vi helt överens med kommissionen om, säger Anders Knape.

Behov av lokala och regionala utvärderingar

Coronakommissionen har ett nationellt perspektiv, liksom regering, riksdag, myndigheter och andra som utvärderar pandemins hantering. Samtidigt gör kommuner och regioner nu egna utvärderingar. SKR:s styrelse har nyligen beslutat att tillsätta en särskild politisk beredning för att samla erfarenheter och lärdomar från pandemin. Den ska peka på möjliga strategier och insatser som kan utveckla kommuners och regioners arbete framåt. Beredningen ska arbeta fram till mars 2023.

– Coronakommissionens rapport är mycket viktig och något vi nu ska analysera noga. Samtidigt saknas till stor del de lokala och regionala perspektiven och erfarenheterna. Det kommer vi att komplettera med och även dela med nationella beslutsfattare, säger Anders Knape.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR