Publicerad 18 juni 2021
Nyhet

Kontraproduktiva miljökrav för upphandling

Regeringens förslag till genomförande av EU:s direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster riskerar att bli dyrt och kontraproduktivt.

Anders Knape

Anders Knape

– Det är bra att EU och den nationella nivån ställer krav för att driva på omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta, men kraven måste vara tydliga och leda till klimatnytta som helhet, säger Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ordförande Anders Knape.

EU-direktivets genomförande är en av många pusselbitar på vägen mot ett klimatneutralt Europa och SKR är i grunden positiv till att det införs i svensk lagstiftning. Men regeringens promemoria går avsevärt längre än EU-direktivet och ställer krav på att varje upphandlande myndighet ska uppnå minimimålen var för sig, istället för hela Sverige sammantaget.

– Förslaget innebär en överimplementering som inte gynnar omställningen mot en större andel rena fordon i hela landet. De krav som ställs på regioner och kommuner riskerar istället att leda till dåliga lösningar och i värsta fall ökade utsläpp, säger Anders Knape.

SKR avstyrker även regeringens snävare förslag om vilka bussklasser som ska omfattas och anser att den avgränsning som ges av EU-direktivet ska gälla. SKR har sedan tidigare framfört vikten av att EU-direktivets genomförande inte leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Regeringens promemoria innehåller också förslag på en förändrad miljöbilsdefinition som i princip enbart omfattar elektriska fordon, vilket kritiseras i SKR:s yttrande.

– En miljöbilsdefinition som helt utesluter biodrivmedel kommer att slå mot många kommuner och regioner som satsat på biogasfordon och redan har en etablerad infrastruktur och samarbeten kring produktion och leverans. Att slå ut ett system där organiskt avfall omhändertas och nyttiggörs för att ersätta fossila bränslen motverkar själva syftet med EU-direktivet, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Palm
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR