Publicerad 22 april 2022
Nyhet

Många frågor kvar att lösa för flyktingmottagandet

Regeringens förslag om hur personer som flyr från Ukraina ska fördelas mellan kommunerna saknar svar på en rad viktiga frågor. Det skriver SKR i ett yttrande.

Anders Knape.

Anders Knape.

SKRs styrelse har idag yttrat sig om regeringens lagrådsremiss ”Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”. SKR delar regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna, men anser att det behövs förtydliganden i en rad frågor när det gäller förslaget om kommuners uppdrag att ordna boenden.

− Vi har ett ny situation med massflyktsdirektivet och det är ett nytt omfattande kommunalt åtagande som föreslås. Innan detta kan komma på plats behöver en rad förutsättningar klaras ut. Vi förutsätter att regeringen är beredd att lyssna och fatta de nödvändiga beslut som behövs för att kommunerna ska kunna bistå staten i mottagandet, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Olika förutsättningar för mottagande

SKR ser positivt på att det ska vara upp till kommunerna att avgöra hur boenden ska ordnas. Det är också angeläget att det finns en flexibilitet i fördelningen för att ta tillvara kommuners möjligheter till mottagande och för att undvika flyttar som gör att till exempel barn behöver starta om i nya skolor. Det är också viktigt att statens ersättning till kommunerna för boenden täcker kostnaderna och tar hänsyn till skilda lokala förutsättningarna på bostadsmarknaden.

Ett system med schablonersättning för varje framtagen boendeplats är bra, men SKR framför i yttrandet att det också måste finnas en ventil för särskilt högt kostnadsläge. Att staten har det huvudsakliga och ekonomiska ansvaret för mottagandet innebär att staten också måste bära kostnaderna enligt finansieringsprincipen.

Fortsatt dialog och uppföljning

SKR hänvisar också i yttrandet till en tidigare hemställan om behov av att se över ersättningar till kommuner och regioner för andra insatser för flyktingar från Ukraina. Den handlar om ersättning för förskola, förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola samt ersättning för sociala insatser, hemsjukvård och mottagande av ensamkommande barn, där ersättning idag saknas eller är otillräcklig.

− SKR förutsätter en tät och kontinuerlig dialog med regeringen, både i den fortsatta beredningen av lagförslaget och när lagen ska implementeras. Vi förutsätter att det finns en hög beredskap hos regeringen och hos ansvariga myndigheter att aktivt och löpande följa upp och göra eventuella förändringar för att säkerställa ett bra mottagande för människor som flytt från Ukraina, säger Anders Knape.

Behövs snabba besked

Regelverket föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. SKR pekar i yttrandet därför på behovet av flexibilitet och att kommunerna omgående får besked om förtydliganden och förutsättningar i uppdraget.

Fakta: Yttrandet i korthet

  • SKR konstaterar att regeringens förslag till nytt regelverk om mottagandet av massflyktingar är långtgående och får omfattande påverkan på kommunala åtaganden.
  • SKR förutsätter en tät och kontinuerlig dialog med regeringen i såväl den fortsatta beredningsprocessen som i genomförandet.
  • SKR delar regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner avseende mottagandet av massflyktingar. Vid ett förväntat stort mottagande måste Sveriges samlade kapacitet tas tillvara.
  • SKR anser att det behövs förtydliganden i en rad frågor vad gäller förslaget om kommuners uppdrag att ordna boenden. SKR understryker att det ska vara upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten att ordna boende ska fullgöras.
  • SKR understryker att tydliga och tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar måste ges till kommunerna.
  • SKR understryker att staten genom sitt ekonomiska ansvar för mottagandet av asylsökande m.fl., inklusive massflyktingar, även har det ekonomiska ansvaret för andra insatser än boende, såsom skola, vård och sociala insatser.
  • Regeringen behöver säkerställa statens ekonomiska ansvar även i dessa delar, där ersättningar i dag antingen är otillräckliga eller helt saknas. SKR hänvisar i dessa frågor till SKR:s tidigare hemställan.
  • SKR delar regeringens bedömning att föreslagna ändringar medför ett behov av anpassningar i bosättningslagens bestämmelser.
  • SKR anser att det finns anledning att belysa och se över andra regelverk vid längre vistelse i Sverige, till exempel massflyktingars tillgång till språk- och andra arbetsfrämjande insatser samt nivån på dagersättning enligt LMA.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR