Publicerad 18 september 2021
Nyhet

Mer att önska av översyn av bygglovsreglerna

SKR är positiva till att bygglovsutredningen genomfört en översyn av regelverket. Men för att kunna ta fram ordentligt genomarbetade förslag borde utredningen fått mer tid.

Anders Knape

Anders Knape

SKR har under lång tid påpekat att de många och återkommande förändringarna av bygglovsreglerna försvårar tillämpningen och har negativ effekt på rättssäkerheten. Det var därför välkommet att en utredning tillsattes som syftade till att ta ett helhetsgrepp om regelverket.

− Mot bakgrund av det stora behovet av en samlad översyn är det märkligt att utredningen inte fått mer tid. Det är viktigt att eventuella ändringar av regelverket för bygglov är väl genomarbetade och kan genomföras samlat och med god framförhållning. Bara under år 2020 ändrades plan- och bygglagen vid sex olika tillfällen och så kan det inte fortsätta, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen lämnar bland annat ett antal förslag som syftar till att förenkla och förtydliga handläggningen av bygglovsärenden. SKR välkomnar detta och hade gärna sett ytterligare förslag i den riktningen. I sitt yttrande lyfter SKR även behovet av att utreda ytterligare avvikelsemöjligheter för att få till en mer flexibel markanvändning som ger förutsättningar för utveckling i hela landet.

Utredningens förslag innebär en större andel byggnationer som inte kräver bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Enligt utredningens bedömning skulle detta kunna innebära att antalet tillsynsärenden ökar om förslagen genomförs. SKR delar denna bedömning och befarar dessutom att ökningen kan bli betydligt större än vad som beskrivs i betänkandet.

− Det är olyckligt att utredningens förslag innebär en förskjutning från bygglovshandläggning till mer resurskrävande tillsyn i efterhand, säger Anders Knape.

SKR:s yttrande i korthet:

  • SKR tillstyrker utredningens förslag i de delar som syftar till att tydliggöra och effektivisera handläggningen.
  • SKR bedömer att de utredningsförslag som rör lovplikten inte är tillräckligt genomarbetade för att ligga till grund för lagstiftning. En förändrad lovplikt bör även ta större hänsyn till behovet av landsbygdsutveckling, exempelvis genom en lagstiftning där lovplikten är betydligt lägre på glesbygden än i storstäderna.
  • SKR avstyrker utredningens förslag på medgivande från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som i praktiken innebär ett veto mot byggande.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR