Publicerad 28 januari 2022
Nyhet

Mer kunskap behövs kring privata sjukvårdsförsäkringar

SKR har yttrat sig över utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar och instämmer i att kunskapen måste förstärkas i hur dessa fungerar i praktiken.

Foto

Anders Knape

Finansieringen av privata sjukvårdsförsäkringar uppskattas, enligt utredningen, uppgå till endast cirka 0,7 procent av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna. SKR betonar i yttrandet att olika åtgärder och regleringar måste ställas i proportion till dess relativt begränsade omfattning.

– Det är välkommet att utredningen vill stärka kunskapen om privata sjukvårdsförsäkringar. Det finns mycket okunskap, som riskerar att leda till felaktiga beslut, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR delar utredningens oro över att frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar i princip är oreglerade och att bristen på ändamålsenliga och tydliga regler har skapat en osäkerhet om rättsläget. SKR delar också utredningens uppfattning att förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör genomföras.

Att i lag reglera den hälso- och sjukvård som regionen bedriver i egen regi eller upphandlar enbart får finansieras med offentliga medel, menar SKR inte är fel i sig men att risken är snarare motsatsen; att offentliga medel finansierar privata patienter där kostnaden istället borde ha belastat försäkringsbolaget. En lagstiftning som reglerar detta på motsvarande sätt borde därför också tas fram.

Nya lagåtaganden för regionerna måste finansieras av staten

Utredningen lägger lagförslag om att det av regionernas avtal måste framgå hur det säkerställs att en vårdgivares övriga uppdrag inte påverkar de uppgifter som har lämnats över från regionen, samt hur detta ska följas upp.

– Detta är inte en alldeles enkel uppgift som läggs i knät på regionerna och det måste ses som ett nytt åtagande för regionerna. Om utredningens förslag genomförs, måste därför finansieringsprincipen tillämpas och nya resurser tillföras regionerna, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR