Publicerad 24 maj 2022
Nyhet

Minskad följsamhet till basala hygienrutiner

Efter flera år av förbättring minskar nu följsamheten till basala hygienrutiner inom vården och omsorgen. Samtidigt har antalet kommuner som mäter fördubblats jämfört med före pandemin.

Foto

Emma Spak

En ny nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner inom vård och omsorg visar på minskad följsamhet i både kommuner och regioner. Minskningen följer en förbättring av följsamheten under flera år, och särskilt åren 2019-2021.

– Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska all form av smittspridning inom vården och omsorgen. Nu gäller det att hålla i de förbättringar som gjordes under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Stora insatser under pandemin

I mätningarna observeras följsamhet till basala hygienrutiner i fyra steg. Mätningen visar att 71,1 procent av medarbetarna i kommunerna följer samtliga fyra steg. Det är en minskning med 1,8 procentenheter sedan mätningen våren 2021. I regionerna är följsamheten till samtliga hygienrutiner 82,6 procent vilket är minskning med 3,7 procentenheter jämfört förra året. Det är framför allt användning av handsprit innan patientnära arbete som drar ner resultatet.

Följsamheten till basala hygienrutiner mäts nationellt en gång om året, ihop med följsamhet till klädregler. Däremellan sker lokala och regionala mätningar. Mellan åren 2019 och 2021 ökade följsamheten mycket, särskilt i kommunerna. Våren 2019 följde 56,3 procent av medarbetarna i kommunerna samtliga hygienrutiner. 2021 var siffran 72,9 procent. I regionerna var motsvarande siffror 78,1 procent år 2019 och 86,3 procent 2021.

Den ökade följsamheten i kommunerna det senaste året har bland annat handlat om särskilda utbildningsinsatser, täta uppföljningar, särskilda hygienombud, tät dialog med alla chefer och ett bra stöd från ledningen. Mätningarna är viktiga verktyg för att verksamheter ska kunna följa resultatet av deras egna arbete och se vilka insatser som behöver sättas in.

– Basala hygienrutiner har naturligt fått stort fokus under pandemin, och många verksamheter har jobbat väldigt framgångsrikt med att få upp följsamheten. Vi ser också att över dubbelt så många kommuner mäter sin följsamhet idag, jämfört med innan pandemin. Det är viktigt att behålla fokus på frågan och fortsätta arbeta både långsiktigt och systematiskt för att följsamheten ska bli bättre, säger Emma Spak.

Fakta

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 11-12.

I 15 regioner har 18 831 observationer genomförts och 25 144 observationer i 158 kommuner.

Det är frivilligt för kommuner och regioner att delta i de nationella mätningarna.

Vid mätningarna i regionerna följdes samtliga fyra steg av basala hygienrutiner vid 82,6 procent av observationerna.

Vid mätningarna i kommunerna följdes samtliga fyra steg av basala hygienrutiner vid 71,1 procent av observationerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Karlsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR