Publicerad 28 januari 2022
Nyhet

Nära 11 miljarder kronor till hälso- och sjukvården

SKR och regeringen har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige.

Foto

Marie Morell, Lena Hallengren

Totalt avsätts cirka 11 miljarder kronor under 2022 till bland annat insatser för att öka tillgängligheten och bättre möta invånarnas behov av vård, bland annat genom goda förutsättningar för vårdens medarbetare och utveckling av primärvården.

– Vi behöver korta väntetiderna och öka tillgängligheten i vården. Det handlar om att säkra tillgången på personal, att arbeta mer förebyggande och att möjliggöra att varje patient utifrån sina behov får tillgång till rätt vård på rätt plats. Det är en avgörande utveckling mot nära vård som nu pågår i kommuner och regioner i hela landet, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Personal som har rätt kompetens och en bra arbetsmiljö är nyckeln till en bättre vård. Genom dessa överenskommelser med SKR förstärks hälso- och sjukvården med ca 11 miljarder kronor för 2022. Det är viktigt för att stärka vårdens kvalitet och tillgänglighet, säger socialminister Lena Hallengren.

Över 6,3 miljarder kronor till en god och nära vård

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2022 om insatser för utvecklingen till god och nära vård. Överenskommelsen omfattar 2022 totalt 6,37 miljarder kronor för att stötta utvecklingen av nära vård i kommuner och regioner, stärka primärvården och skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Överenskommelsen innehåller bland annat medel för att säkerställa tillgången till en fast läkarkontakt inom primärvården, fler VFU-platser (praktikplatser) för sjuksköterskestudenter och att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska. Överenskommelsen innehåller även en förstärkning av ambulanssjukvården.

Miljardsatsning på ökad tillgänglighet

I överenskommelsen om ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården avsätts nu ytterligare nära 3 miljarder kronor. Denna överenskommelse syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till kortare väntetider.

Överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård

SKR och regeringen har även slutit en överenskommelse som syftar till att stärka vården inom bland annat patientsäkerhet och arbetet med vårdskador, stöd till nationella kvalitetsregister och öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens resultat samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vars syfte är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Totalt avsätts 284 miljoner kronor och regionerna tillför 100 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelser om förlossningsvård och kvinnors hälsa fortsätter under 2022

För åren 2020–2022 gäller två viktiga överenskommelser om insatser på förlossningsvård, mödrahälsovård och kvinnors hälsa. Enligt överenskommelserna ska regionerna bland annat genomföra insatser för att skapa en sammanhållen vårdkedja med god kontinuitet från graviditet till förlossning och eftervård, med särskild hänsyn tagen till kvinnors olika behov och riskfaktorer. Regionerna ska också genomföra insatser för att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. Insatserna ska syfta till att utforma en arbetsmiljö som medför att förlossningsvården som arbetsplats förmår attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Överenskommelsen omfattar totalt 1,436 miljarder kronor för 2022.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR