Publicerad 31 januari 2022
Nyhet

Nej till klimatkrav i alla upphandlingar

Offentlig upphandling behöver mer effektivt bidra till hållbar produktion och konsumtion. SKR anser däremot inte att det ska vara lagkrav att beakta klimat i alla upphandlingar.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser inte att det är effektivt att samtliga upphandlingar, som genomförs av kommuner och regioner, ska analysera och vidta lämpliga åtgärder utifrån klimataspekter. I ett remissyttrande till Finansdepartement ställer sig SKR därmed inte bakom den delen av lagförslaget i ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling”. SKR anser överlag att förslaget har flera praktiska brister och oproportionerligt skulle inskränka det kommunala självstyret.

Prioriteringar behövs mellan olika samhällsintressen

Lagförslaget tar främst upp att upphandlande myndigheter och enheter har skyldighet att ta hänsyn till klimatet vid samtliga offentliga upphandlingar. Myndigheterna ska även, när det är relevant ta hänsyn till miljön, människors hälsa, djuromsorg, samt sociala och arbetsrättsliga aspekterna. SKR lyfter att kommuner och regioner behöver ha ett handlingsutrymme att göra prioriteringar mellan olika samhällsintressen och upphandlingens primära syfte.

– Vi ser att i den enskilda upphandlingen måste det alltid vara den upphandlande myndigheten som avgör vilka samhällsintressen som är relevanta att ta hänsyn till och hur de ska prioriteras sinsemellan. Detta sker ytterst genom politiska beslut i fullmäktige, och är en del av det kommunala självstyret, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ställ klimatkrav där det ger effekt

SKR poängterar att i många upphandlingar kan det vara relevant att ställa klimatkrav. Dock finns några typer av kontrakt, till exempel digitala konsulttjänster, där krav på klimatet inte har tydligt samband med tjänsten som levereras.

SKR lyfter också upp att en kommun eller region kan ha cirka 700 avtal i sitt avtalsregister som upphandlas och följs upp. Många mindre och medelstora kommuner har bara en eller två upphandlare, som därmed måste prioritera att analysera och ställa relevanta klimatkrav i de upphandlingar där de ger bäst effekt.

– Om det skulle bli ett lagkrav att beakta klimatet i samtliga upphandlingar, kan det istället leda till att upphandlarna får mindre tid att formulera och följa upp klimatkrav i de upphandlingar där det skulle ge mest effekt.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Peedu
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR