Publicerad 18 oktober 2021

Nej till nationellt meriteringssystem för lärare

Förslaget till professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer går för långt på det arbetsgivarpolitiska området och lämnar många frågor obesvarade. Det skriver SKR i ett yttrande.

Frågan om ett professionsprogram för lärare och rektorer har varit aktuell under flera år och SKR välkomnar, i likhet med tidigare remissvar, intentionen och ambitionen att hitta en tydlig och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling

Men när regeringen nu presenterar ett förslag saknas svar på flera viktiga frågor. Det riskerar att leda till osäkerhet och många följdförändringar.

Oöverskådliga konsekvenser

Joakim Larsson.

Joakim Larsson.

SKR:s huvudsakliga invändningar ligger på det arbetsgivarpolitiska området där förslagen riskerar att stå i vägen för arbetsgivarens möjlighet att leda och fördela arbetet, och för huvudmannens möjlighet att ta sitt ansvar för förskolans och skolans kvalitet och utveckling, samt barnens och elevernas behov.

SKR avstyrker bland annat förslaget att införa ett nationellt meriteringssystem. Förslaget är i dagsläget så outvecklat att det riskerar att leda till oöverskådliga konsekvenser.

− Här går staten långt in på arbetsgivarens ansvar. Det här är sådant som parterna är vana att hantera, och vi anser att frågan om ett samlat karriärsystem bör återföras till parterna, säger Joakim Larsson, ordförande för SKRs förhandlingsdelegation.

Om regeringen ändå vill gå vidare med förslaget förespråkar SKR att regeringen ger parterna i uppdrag att utarbeta en försöksverksamhet som prövas under några år och sedan följs upp och utvärderas.

Utrymme för lokal utveckling

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Skolverket föreslås vara ansvarig myndighet. SKR håller med om att myndigheten är en bra plattform för kompetensutveckling på områden som behöver utvecklas och att det framför allt kan gynna små huvudmän eller de som idag saknar etablerade samarbeten med lärosäten. Men det måste finnas tillräckligt med utrymme för att arbeta lokalt med att utveckla det som behövs i den egna verksamheten.

− Det är genom det egna kvalitetsarbetet som man ser vad man själv behöver förbättra, och det är där som fokus behöver ligga. När de lokala behoven ser likadan ut på många håll i landet är det bra med ökad tillgänglighet genom Skolverket, säger Mats Gerdau, ordförande för SKRs utbildningsberedning.

Fakta

I remisspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare behandlas förslag om ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och
rektorer vars två bärande delar består av:

  • en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och
    förskollärare
  • ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare
    med två meriteringsnivåer: meriterad och särskilt meriterad.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner, mfl
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR