Publicerad 31 januari 2022
Nyhet

Ökad byråkrati ger inte en bättre kompetensförsörjning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen om dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. SKR delar problembeskrivningen, men inte alla förslag på lösningar.

Porträtt av Mats Gerdau, ordf i utbildningsberedningen.

Mats Gerdau.

Det råder idag stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera områden och bristen förväntas kvarstå under lång tid framöver. Därför behövs insatser för att förbättra matchningen mellan elevernas val av gymnasieutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Det behövs också förbättrade möjligheter för en individ att påbörja och fullfölja en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Dessa frågor står högt på agendan för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– SKR instämmer i behovet av att i större utsträckning matcha elevernas val av utbildning med behoven på arbetsmarknaden. Men regeringens förslag innebär en ökad byråkratisering som kan leda till tröghet och minskad flexibilitet i utbildningssystemet, säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

Finns upparbetade samverkansområden

Regeringen föreslår att det ska införas krav på att kommunerna ska samverka, med minst två andra kommuner, om planering och dimensionering av utbildning i gymnasieskolan och komvux.

– Det föreslagna lagkravet om kommunal samverkan ser jag som ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det finns redan idag upparbetade samverkansområden och det skulle vara mer resurseffektivt att arbetet framåt byggde på dessa i stället för att skapa nya samverkansområden, säger Mats Gerdau.

Förslag på finansiering saknas

Förslaget om att det ska vara möjligt att fritt söka till yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i komvux inom samverkansområdet där man bor kan vara till fördel för de sökande. SKR ser dock en risk för ökade kostnader för hemkommunen till följd av den skyldighet att svara för kostnaderna som förslaget medför.

– Att fler kan utbilda sig inom yrkesämnen och yrkesutbildningar är bra. Men det behövs en djupare analys av de kostnader förslaget kan komma att medföra, säger Mats Gerdau.

SKR kommer att analysera förslagen i lagrådsremissen och vid behov återkomma med ytterligare kommentarer.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Hellewell
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR