Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Öka medlen till transportinfrastruktur och länsplaner

Inför den nationella planen för transportinfrastruktur lyfter SKR vikten av nya investeringar, ökat lokalt och regionalt inflytande, höjda anslag för länsplanerna och ett stärkt klimatfokus.

SKR:s styrelse har lämnat ett yttrande till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande nationella plan för transportinfrastruktur. I underlaget anges stora behov av underhåll, vilket enligt SKR behöver kompletteras med medel för nya investeringar.

– Underhåll är viktigt, men vi behöver även investera i ny infrastruktur för en hållbar framtid. Därför bör regeringen överväga att utöka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent. Detta i kombination med att nya stambanor för höghastighetståg finansieras utanför nationell plan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKR).

SKR anser att den kommunala och regionala nivåns inflytande i planeringen bör stärkas och beaktas även inom planeringen av underhållsåtgärder. Länsplanerna är av regionerna prioriterade medel för investering i det regionala vägnätet. Idag är ramarna för planerna för låga och fördelningsnycklarna behöver ses över.

– Länsplanernas ramar behöver öka kraftigt så att regionernas prioriteringar inom planeringen verkligen ska kunna göra skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Anders Knape.

Målstyrning för att nå klimatmålen

Det krävs utvecklade styrmedel för att nå klimatmålen. Det är viktigt att se till helheten och att den statliga nivån möter upp kommuners och regioners ambitioner. För att uppnå önskade förändringar till ett mer hållbart samhälle behövs det en mix av åtgärder, från flera aktörer. Inte minst bör cykeln som transportmedel lyftas tydligare i den nationella planeringen.

– Vi efterfrågar en tydligare målstyrning av infrastrukturplaneringen där gång, cykel och kollektivtrafik av olika slag prioriteras högre samt att arbetet för elektrifiering och nya bränslen i fordonsflottan intensifieras, säger Anders Knape.

SKR:s yttrande lyfter bland annat:

  • Att ramarna för nationell plan utökas med minst 20 procent och att nya stambanor bör finansieras utanför nationell plan.
  • Att det behövs en kraftig ökning av ramarna för länsplanerna och grunderna till fördelningen behöver bli mer transparent.
  • Att det behövs en tydligare målstyrning av transportinfrastrukturplaneringen där nationell plan lägger en god grund för en hållbar utveckling i hela Sverige.

Fakta

Trafikverkets inriktningsunderlag beskriver bland annat olika inriktningar utifrån regeringens direktiv, konsekvenser för infrastrukturen och grad av måluppfyllelse för de transportpolitiska målen.

Läs vidare

Sakkunnig

Peter Haglund
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR