Publicerad 1 september 2021
Nyhet

Oönskade effekter av förslag om sjukhusinvesteringar

Utredningen om sjukhusinvesteringar presenterar idag sina förslag och SKR ifrågasätter flera. De skulle flytta besluten från regionerna till statliga myndigheter utan positiva effekter.

Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom

Annika Wallenskog

Generaldirektör Sofia Wallström har på regeringens uppdrag utrett hur investeringar i regionernas och kommunernas vårdsinfrastruktur (sjukhus, vårdutrustning med mera) ska gå till i framtiden.

Utredaren föreslår bland annat att en ny lag om att riksintressen ska beaktas vid regionala och lokala beslut som kan påverka vårdinfrastrukturen. Riksintressen menas i detta sammanhang att statliga myndigheter ska kunna peka ut infrastruktur som inte kan påverkas på regional och lokal nivå. Utredningen föreslår, genom sina förslag om riksintressen inom detta område, ett kraftigt ökat statligt inflytande över investeringar i sjukvårdens infrastruktur. Utredningen föreslår också att ett stort statligt fastighetsbolag med ansvar för infrastrukturen inom hälso- och sjukvården ska bildas.

– Det finns betydande risker med förslaget om att det ska införas en lag om riksintressen inom vårdinfrastrukturen och att de ska beaktas vid beslut om vårdinfrastrukturen. Vi ifrågasätter också nyttan av att etablera ett statligt fastighetsbolag för vårdinfrastrukturfrågor. Mer resurser kan komma att läggas på statlig administration och myndighetstillsyn och mindre resurser kan därmed gå till den direkta vården, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, som också har deltagit som expert i utredningen.

När det gäller ändringarna i lagen om riksintressen föreslås att Socialstyrelsen ska ansvara för att ta fram underlag för vilka riksintressen kommuner och regioner ska ta hänsyn till och hur detta ska ske. Dessutom ska en tillsynsmyndighet, kunna förelägga kommuner och regioner att vidta åtgärder för att ett eller flera riksintressen ska beaktas i tillräcklig utsträckning. Utredaren föreslår dessutom att de statliga myndigheternas utökade ansvar ska finansieras med delar av de statsbidrag som idag går till kommunsektorn. Eftersom utredningen inte kan visa att ändringar i lagen om riksintressen kommer att bidra till att minska kostnaderna, är risken hög för att förslagen går ut över resurserna till vården och vårdens kvalitet.

SKR är även kritiskt till förslaget om att inrätta ett stort statligt fastighetsbolag, som ska ansvara för hälso- och sjukvårdens hela infrastruktur. Ett statligt fastighetsbolag kommer inte att ha samma incitament som regionerna att effektivisera investeringar och att använda ytor för verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Ett stort statligt fastighetsbolag kommer heller inte kunna besitta den regionala och lokala kunskapen, som är en stor fördel i beslutsfattandet. Förslaget kommer också att kunna driva kostnader, utan att verksamheten blir effektivare. Fastighetskompetensen kommer att behövas både i ett statligt bolag och regionalt, eftersom regionerna kommer att ha kvar stora delar av sitt fastighetsbestånd och dessutom behöver en kompetent beställarorganisation för sin kravställning vid inhyrning.

– Det finns betydande problem med förslaget om ett statligt fastighetsbolag för vårdinfrastruktur. Avkastningskraven på ett sådant bolag skulle öka kostnaderna för regionerna. I och med att rådigheten över fastigheterna skulle minska, skulle det bli svårare för regionerna att rationalisera och effektivisera sin lokalanvändning. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården är nu mycket snabb. Att då skapa en central funktion, när ledorden i stället borde vara lättrörlighet och innovation, är förmodligen inte rätt väg att gå, säger Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest samt expert i utredningen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommuninvest har deltagit i utredningens expertgrupp och har, tillsammans med representanter för regionerna, lämnat ett yttrande till betänkandet. SKR kommer nu att analysera förslagen ytterligare i nära dialog med regioner och kommuner inför att de eventuellt remitteras.

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR