Publicerad 2 februari 2022
Nyhet

Otillräckliga satsningar i nationell plan

SKR är kritiskt till Trafikverkets förslag till nationell plan, som innebär att planerade åtgärder stryks eller senareläggs till följd av omfattande kostnadsökningar.

Anders Knape

Anders Knape

I sitt remissvar över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen åren 2022-2033 skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att det är av stor vikt att de planerade åtgärderna genomförs. Många projekt präglas av betydande kostnadsökningar som äter upp utrymmet för andra investeringar under överskådlig framtid.

– Kostnadsökningarna leder till att planerade åtgärder senareläggs eller stryks ur planen, vilket är mycket problematiskt. Det gäller särskilt i de fall där staten och kommuner eller regioner har förhandlat och kommit överens om infrastrukturlösningar. Staten behöver hålla ingångna avtal, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR utrycker även oro över otillräckliga satsningar på väg- och järnvägsunderhåll, vilket leder till konsekvenser för både kollektivtrafiken och näringslivets transporter.

– SKR är bekymrat över att planen saknar tillräckliga satsningar på underhåll av landets vägar och järnvägar. De begränsade ramarna och de prioriteringar som föreslås riskerar att försvaga samspelet mellan olika delar av Sverige och försämra möjligheten att leva och verka i såväl storstäder som landsbygd, säger Anders Knape.

SKR anser också att nya stambanor bör finansieras utanför den nationella planen.

– För att möjliggöra en snabb utbyggnad, en snabb nyttorealisering och för att inte ta ytterligare investeringsutrymme från andra investeringsprojekt anser SKR att nya stambanor bör finansieras utanför den nationella planen, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR