Publicerad 26 november 2021
Nyhet

Otydlig ansvarsfördelning hämmar utveckling i regionerna

Den otydliga ansvarsfördelningen som råder mellan länsstyrelserna och regionerna hämmar utvecklingskraften i länen. Det gäller särskilt landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad.

Anders Knape

Anders Knape

Sedan 2019 har samtliga regioner samma lagstadgade ansvar för länens samlade utveckling och tillväxt. Men samtidigt som regionerna ansvarar för regional utveckling återfinns en stor del av verktygen och resurserna för landsbygdsutveckling hos länsstyrelserna, bland annat genom EU:s Landsbygdsprogram. Det skapar en otydlighet i ansvarsfrågan och bidrar till överlappande och ineffektiva insatser.

När regeringen inom kort beslutar om den nationella planen för EU:s Jordbruksfond har man möjlighet att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen utvecklingspolitik som främjar en hållbar utveckling i hela landet.

− Att de statliga länsstyrelserna och regionerna har snarlika uppdrag är inte ett effektivt utnyttjande av våra offentliga resurser. Uppdelningen skapar parallella strukturer och konkurrerande utvecklingsagendor som i slutändan drabbar de företag och organisationer som vill investera och utvecklas i länen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR anser att en sammanhållen utvecklingspolitik kan skapas genom att EU:s Jordbruksfond fokuseras till insatser för ett hållbart lantbruk, samtidigt som den nationella landsbygdspolitiken tar hand om insatser för den bredare landsbygdsutvecklingen. Som ett led i detta behöver regeringen tydliggöra regionernas ansvar för landsbygdsutveckling i lagen om regionalt utvecklingsansvar.

− Tillväxtverkets roll som samordnande myndighet inom ramen för den nationella landsbygdspolitiken bör stärkas för att tydliggöra sambandet med den regionala utvecklingspolitiken. Vi behöver hålla ihop dessa båda politikområden för att vi ska få bästa möjliga effekt av de insatser som genomförs, säger Anders Knape.

Tillgången till digital infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Idag har närmare 87% av alla hushåll och företag tillgång till snabbt bredband. Skillnaderna mellan och inom kommuner är dock stora. 45 procent av hushållen utanför tätbebyggda områden saknar fortfarande tillgång till snabbt bredband.

− Vi skulle gärna se att den statliga finansieringen fördelas regionalt med en utökad möjlighet för regionerna att prioritera investeringar som möjliggör bredbandsutbyggnad på landsbygderna, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR