Publicerad 21 december 2021
Nyhet

Överenskommelser om civilt försvar och krisberedskap

SKR förlänger överenskommelserna med staten om kommuners och regioners arbete med civilt försvar, samt regionernas arbete med krisberedskap. Men arbetet saknar fortsatt täckande finansiering.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringens totalförsvarsproposition för perioden 2021-2025 innebär kraftigt ökad ersättning till de statliga myndigheterna för arbetet med civilt försvar. Däremot tillförs inga nya resurser till kommunerna, som står kvar på den mycket låga ersättningsnivån från 2018 om 100 miljoner kronor. För en genomsnittskommun med 16 000 invånare innebär det en ersättning om 200 000 kronor per år, motsvarande en kvarts heltidstjänst.

− Dessa medel räcker inte ens till att starta upp arbetet med civilt försvar, än mindre till att utveckla och förvalta det. Det är en tydlig signal från regeringen att kommunerna inte är prioriterade i arbetet med det civila försvaret, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samtidigt ökar de statliga myndigheternas förväntningar på kommunerna. Regeringen har bland annat lagt ett uppdrag på länsstyrelserna och Livsmedelsverket om att kommunerna ska arbeta med civilt försvar i dricksvattenförsörjningen.

− Det är en ohållbar utveckling där förväntningarna på kommunerna ökar, samtidigt som klyftan mellan kommunernas och övriga aktörers förutsättningar för arbete med civilt försvar växer. Det tillkommer uppgifter för kommunerna som vare sig är lagreglerade eller finansierade av staten, säger Anders Knape.

För regionernas arbete med civilt försvar finns två överenskommelser med staten. Den ena omfattar 200 miljoner kronor och avser enbart hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra omfattar 30 miljoner kronor, tecknas med MSB och avser hela regionens arbete med både civilt försvar och krisberedskap. SKR har även en överenskommelse med MSB om fredstida krisberedskap utifrån uppgifterna i LEH, som omfattar 32 miljoner kronor. SKR har bedömt att denna överenskommelse är underfinansierad med minst 100 miljoner kronor.

SKR har efterfrågat en ny beredskapslag för regionerna med en samlad reglering och finansiering av arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Fakta

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har fattat beslut om att förlänga de befintliga överenskommelserna med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar, samt regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar för 2022. Kommunerna och regionerna ska avseende civilt försvar fokusera på kunskapshöjning om totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och dess bemanning.

I överenskommelsen om regionernas krisberedskap är det statliga kravet på regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys kraftigt sänkt. Regionerna kommer inte att rapportera in risk-och sårbarhetsanalyser utifrån den föreskrift som finns. Det är nu helt upp till regionerna hur de rapporterar sitt arbete till staten.

Under 2022 ökas anslagen för det civila försvaret till 1,5 miljard kronor för att stegras upp till 3,8 miljarder kronor 2025. Enligt Totalförsvarspropositionen och de besked som SKR har fått från Regeringskansliet ska inga av dessa medel gå till kommunerna eller regionerna som ersättning för de uppgifter som åligger dem enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH). Enligt LEH ska kommunerna och regionerna få ersättning för sina förberedande uppgifter.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR