Publicerad 5 maj 2021
Nyhet

Överförmyndarlagstiftningen behöver moderniseras

Flera av förslagen som Ställföreträdarutredning presenterat är positiva. Men en total översyn av överförmyndarlagstiftningen hade varit att föredra anser SKR.

Foto

Germund Persson

Ställföreträdarutredningen har idag presenterat sina förslag om ändringar i reglerna för gode män och förvaltare. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att flera av förslagen är positiva, men ställer sig mycket tveksamt till förslaget att ta bort möjligheten att ha överförmyndare som alternativ till överförmyndarnämnd. SKR anser också att en total översyn av reglerna om ställföreträdare i föräldrabalken varit att föredra för att överförmyndarlagstiftningen skulle kunna moderniseras i grunden.

– Det är positivt att överförmyndarna får fler verktyg gällande informationsinhämtning för att på bästa sätt utreda och utöva tillsyn. Det är också ett gott betyg att överförmyndarna föreslås få ökade befogenheter genom att beslut om vanliga godmanskap som huvudregel flyttas från tingsrätt till överförmyndaren som första instans. För enskilda bör handläggningstiden genom detta kunna minska kraftigt säger Germund Persson, chef för juridiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner.

Ställföreträdarregister

SKR välkomnar förslaget att inrätta ett nationellt ställföreträdarregister, vilket bland annat kan underlätta digitala lösningar för dagens ca 130 000 ställföreträdarskap.

– Det finns ett digitalt utanförskap för både ställföreträdare och de som har en ställföreträdare. Möjligheter till ökad digitalisering inom överförmyndarområdet kan medföra stora vinster såväl för enskilda som för kommuner och andra myndigheter, säger Germund Persson.

SKR är däremot mycket tveksamt till utredningens förslag att det ska bli obligatoriskt med en överförmyndarnämnd eller att kommunerna ska tvingas bilda gemensam överförmyndarnämnd med någon/några andra kommuner och att obligatorisk utbildning för nämndledamöter ska införas. 87 kommuner har idag valt att ha en vald överförmyndare.

– Det är kommunerna som har bäst förmåga att bedöma hur den egna kommunen ska vara organiserad. Många väl fungerande överförmyndarverksamheter leds av en ensam överförmyndare, säger Germund Persson.

Läs vidare

Sakkunnig

Kalle Larsson
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR