Publicerad 11 november 2021
Nyhet

Överläggning om olovliga stridsåtgärder

Det är inte tillåtet att arbetstagare i organiserad form utövar påtryckning på arbetsgivare för att ställa krav på högre lön och villkorsförbättringar under tid då kollektivavtal gäller.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

SKR och Sobona har idag haft en överläggning med Vårdförbundet och Akademikeralliansen angående olovliga stridsåtgärder med anledning av de uppsägningar och hot om uppsägningar som har gjorts av barnmorskor i Region Stockholm.

− Samordnade protestaktioner som bryter mot fredsplikten är inte tillåtna och parterna har då en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder för att se till att de upphör. Det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden och värna den svenska modellen, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den svenska modellen reglerar ordningen på arbetsmarknaden och bygger på att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkoren. När kollektivavtal gäller råder fredsplikt. Då är det förbjudet att vidta stridsåtgärder för att påverka eller förändra gällande avtalsvillkor. Detta är en grundläggande princip för den svenska modellen.

− Vi och de fackliga organisationerna har en samsyn kring att frågor om lön och anställningsvillkor ska hanteras i avtalsförhandlingar och inom ramen för det etablerade system som finns på arbetsmarknaden. Avtalsparterna har ett gemensamt ansvar att motverka både felaktig avtalstillämpning och otillåtna stridsåtgärder under avtalstiden, säger Jeanette Hedberg.

Otillåtna ageranden från andra intressenter eller initiativ från grupper av anställda i strid med fredsplikten motverkar den svenska modellen och försvårar parternas uppdrag.

− Däremot är det viktigt och nödvändigt att medarbetare i hälso- och sjukvården kan föra fram synpunkter, exempelvis när det gäller arbetsmiljön. Den dialogen kring förlossningsvårdens arbetsmiljö förs i regionerna och behöver förstås fortsätta, säger Jeanette Hedberg.

Fakta

I offentlig verksamhet finns det, utöver reglerna i MBL, också regler i lagen om offentlig anställning som sammantaget utgör spelregler för alla, arbetsgivare och fackliga organisationer:

  • Fredsplikt, det vill säga förbud mot stridsåtgärder gäller när kollektivavtal har träffats.
  • Ingen konfliktåtgärd får vidtas om den inte beslutats i behörig ordning, det vill säga genom ett tydligt beslut av den fackliga organisationen.
  • Andra stridsåtgärder är otillåtna.
  • Massuppsägningar (eller hot om uppsägningar) utgör en otillåten stridsåtgärd när det används i påtryckningssyfte mot arbetsgivare.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR