Publicerad 29 april 2021
Nyhet

Politiska möten i kommuner och regioner under 2020

Under förra året genomförde en majoritet av kommuner och regioner digitala fullmäktigemöten och ansåg att de fungerade mycket eller ganska bra.

Foto

Lena Langlet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rapport om hur politiska möten i kommuner och regioner genomfördes och fungerade under pandemiåret 2020.

Av de svarande har nio av tio fattat beslut som möjliggör digitala fullmäktigemöten och 69 procent av kommunerna och 76 procent av regionerna har genomfört digitala möten. 90 procent av kommunerna och 85 procent av regionerna anser att de digitala mötena har fungerat mycket eller ganska bra.

− Att digitala möten är här för att stanna även efter pandemin är många eniga om även om formerna för det kommer att förändras jämfört med rådande läge, säger Lena Langlet, chef för demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Offentliga sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och det är en rättighet för medborgarna att kunna närvara vid fullmäktigesammanträden även under en pandemi. I de flesta svarande kommuner och samtliga regioner kan medborgare följa fullmäktiges möten digitalt i realtid och det har varit viktigt för att minska smittspridning.

− Enkäten och våra erfarenhetsseminarier visar både för- och nackdelar med de digitala mötena. Medborgarnas möjlighet att på plats träffa förtroendevalda och lyssna på debatten har begränsats och det finns en utmaning för utanförskap hos de med lägre digital kunskap men även att leda digitala möten. Samtidigt har debatten på vissa håll blivit mer stringent och tröskeln att delta har blivit lägre, säger Lena Langlet.

Majoriteten av kommuner och regioner har inte ställt in fullmäktigemöten, men däremot reducerat antal deltagande ledamöter genom så kallad kvittning. Bland kommunerna har 80 procent sammanträtt med reducerade fullmäktigeförsamlingar medan det bland regionerna var över 90 procent.

Samtliga av de svarandes regionstyrelser och nästan 90 procent av kommunstyrelserna har genomfört digitala sammanträden under 2020. Närmare 90 procent av kommunerna och samtliga regioner har även genomfört något nämndsammanträde där ledamöter deltagit på distans.

Hemställan om förändrad lagstiftning

En av de stora utmaningarna, som lyfts i såväl SKR:s enkätundersökning som vid erfarenhetsseminarier, med digitala politiska möten är vad som krävs för att samtliga deltagare ska anses se och höra varandra enligt lagstiftningens mening.

SKR har tidigare i år hemställt hos regeringen att det finns ett akut behov av att förtydliga bestämmelserna för digitala politiska sammanträden. SKR anser bland annat att det bör räcka att ledamöterna kan följa det som är centralt för sammanträdet i ljud och bild samt att de kommunala och regionala organen själva får ta ställning till olika tillämpningsfrågor som kan uppkomma vid deltagande på distans.

Fakta

275 kommuner och 17 regioner har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 95 respektive 85 procent.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR