Publicerad 15 oktober 2021
Nyhet

Positivt att förtydliga ansvar för personlig assistans

SKR ställer sig i huvudsak bakom utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. SKR anser också att staten bör ta över huvudmannaskapet för hela insatsen personlig assistans.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lämnat sitt remissvar till utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om ett förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser, rätt till personlig assistans för fler grundläggande behov, till exempel behov av kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik, samt stärkt assistans för barn.

SKR ställer sig bakom utredningens förslag, men påtalar vissa brister i utredningen som behöver korrigeras för att syftet ska uppnås.

LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd och service i det dagliga livet. Insatser som ges enligt LSS har i många fall en avgörande betydelse för den enskilde. Personer med stora funktionsnedsättningar har många gånger omfattande behov av olika sjukvårdsåtgärder. SKR ser därför positivt på att initiativ tagits för att tydliggöra ansvaret vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar och för att dessa ska få möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att riskera att förlora sin personliga assistans.

– En förutsättning för att utredningens förslag ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt är att staten tar över huvudmannaskapet för hela insatsen personlig assistans. Gränsdragningsproblem skapar otydlighet om ansvarsfördelningen vilket ger stora konsekvenser både för individer som behöver sin insats och kommunernas beslut om vilka insatser som ska ges, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR anser att genomförandet av förslagen också bör samordnas med kommande förslag från Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans.

– SKR har sedan lång tid drivit frågan om ett statligt huvudmannaskap som också ger en långsiktig och stabil finansiering, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR