Publicerad 26 mars 2021
Nyhet

Positivt med fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

SKR anser att alla som har hemtjänst oavsett ålder ska erbjudas en fast omsorgskontakt men att det inte måste vara en person med yrkestitel undersköterska som är kontakten.

Sveriges Kommuner och Regioner tillstyrker förslaget om att en fast omsorgskontakt införs i hemtjänsten men att vissa föreslagna regleringar omformuleras för att inte strida mot regleringar i Socialtjänstlagen. SKR anser vidare att den fasta omsorgskontakten ska erbjudas alla med hemtjänst, oavsett ålder för att inte införa en åldersdiskriminering i lagstiftningen.

SKR avstyrker däremot förslaget om att endast den med yrkestitel undersköterska ska kunna utses till fast omsorgskontakt. Det riskerar att motverka behovet av förnyelse och förändring i verksamheten. Där kommuner lyckats med personalkontinuitet har verksamheten organiserats i exempelvis mångprofessionella team. Utvecklingen av äldreomsorgen innebär nya sätt att organisera arbetet och nya kompetenser och yrkestitlar kommer troligen uppstå. Därför är det viktigt att arbetet framåt inte hindras, utvecklingen kring Nära vård måste få fortgå.

Vidare anser SKR att de beräkningar som gjorts, cirka 1 200 miljoner kronor i ökade kostnader, ska hanteras enligt finansieringsprincipen och inte täckas av redan utlovade statsbidrag.

– Fast omsorgskontakt innebär ökad trygghet och kontinuitet för de personer som får hemtjänst. Det är en viktigt utveckling och utredarens förslag är i stora delar bra. För att införandet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att kommunerna får tid att förbereda sig, att det finns tydliga vägledningar, samt att finansieringen sker enligt finansieringsprincipen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Lifvakt
Utredare

Eva Sahlén
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR