Publicerad 6 december 2021
Nyhet

Prioriterat arbetsmiljöarbete möter kompetensutmaningen

Välfärdsjobben och arbetsmiljön har varit i fokus under pandemin. Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en viktig strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning, enligt en ny rapport från SKR.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

– Det handlar inte bara om att hantera risker och problem, utan också om att ta vara på medarbetarnas engagemang, främja hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Kommuner, regioner och SKR behöver, tillsammans med de fackliga organisationerna, fortsätta att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning nu och i framtiden, säger Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I rapporten Prioritera arbetsmiljöarbetet presenteras ett urval av statistik från Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs vartannat år av SCB och Arbetsmiljöverket. Resultaten visar bland annat att medarbetare i kommuner och regioner upplever sitt arbete som meningsfullt i högre utsträckning än andra.

– Det är resultat som är stabila över tid. Vi vet att välfärdsjobben är meningsfulla, intressanta och stimulerande, men att det som lockar och engagerar samtidigt kan vara utmanande och svårt, säger Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR.

Omkring hälften av medarbetarna i kommuner och regioner upplever att de har alldeles för mycket att göra, även om stressen minskat något under 2000-talet i alla sektorer. En något högre andel medarbetare i kommuner och regioner än i andra sektorer upplever att de har ett psykiskt påfrestande arbete. Pandemin har dessutom inneburit nya och ökade arbetsmiljörisker för välfärdens medarbetare, men också förändrade förutsättningar för kommunernas och regionernas arbetsmiljöarbete.

– Det finns viktiga lärdomar att dra av de arbetsmiljöinsatser som gjorts för att stärka välfärden under pandemin och stora vinster med att behålla de nya arbetssätten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med rapporten, som är en del av SKR:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb, vill vi lyfta fram att arbetsmiljöarbete och kompetensförsörjning hänger ihop, säger Ida Eklöf.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner präglas i hög grad av att arbetet är människonära. Medarbetarna i välfärden arbetar i verksamheter där människors behov och utveckling är målet. Att arbeta med människor innebär att oförutsägbara situationer hela tiden kan uppstå, vilket kan vara utmanande för både kropp och själ.

– Som sjuksköterska, socialsekreterare, lärare eller brandman är man sällan oberörd inför det som skett under arbetsdagen – på gott och ont. Människonära arbete ställer särskilda krav och ibland kan stress vara en del av ett engagerande arbete. Därför är det angeläget att förebygga risker förknippade med arbetsrelaterad stress, säger Bodil Umegård.

Fakta

  • 3 av 4 medarbetare i kommuner och regioner har kontakt med andra under mer än hälften av sin arbetstid.
  • 79 procent av medarbetarna i kommuner och 87 procent av medarbetarna i regioner instämmer helt eller delvis i att arbetet är mycket meningsfullt, jämfört med 64 procent av samtliga på arbetsmarknaden.
  • 6 av 10 medarbetare i kommuner och regioner känner till att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats.

Arbetsmiljöundersökningen genomfördes i huvudsak innan covid-19 drabbade Sverige och ger framför allt en bild av arbetsmiljön före pandemin.

Läs vidare

Sakkunnig

Ida Eklöf
Biträdande förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR