Publicerad 21 januari 2021
Nyhet

Regeringen behöver öronmärka pengar för bredband

Tillgången till snabbt bredband är avgörande för Sveriges utveckling. För att säkra utbyggnaden måste staten skjuta till minst 4,45 miljarder kr som tidigare fanns i EU:s landsbygdsprogram.

– När regeringen nu planerar för det nationella genomförandet av EU:s jordbrukspolitik bör man helt övergå till ett nationellt stödsystem för bredbandsutbyggnad och föra över 4,45 miljarder kronor till Post- och Telestyrelsen (PTS). Motsvarande medel för bredband har tidigare funnits i Landsbygdsprogrammet och de får inte försvinna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR menar att en övergång till ett nationellt stödsystem inte får innebära att vi förlorar viktiga utvecklingsmedel på totalen. Regeringen behöver se till helheten för att undvika överlappande system samtidigt som man prioriterar ytterligare finansiella resurser för bredband.

– Ett omgående och tydligt besked från regeringen om medel till PTS vore en viktig signal såväl för regionerna som för de företag som anlägger bredbandsnäten. Offentliga stöd kommer att vara helt avgörande för att hushåll och företag på lands- och glesbygd ska få fungerande bredbandsuppkopplingar de närmaste åren, säger Anders Knape.

Kartläggning av behov i samverkan med regionerna

SKR välkomnar det arbetssätt som PTS nu inleder, där regionerna ges möjlighet att bidra till att kvalitetssäkra kartläggningen av stödberättigade områden och inkomma med regionala prioriteringar.

– Vi har nu möjlighet att bygga ett robust system där utbyggnaden av bredband görs utifrån regionala prioriteringar. I samverkan med kommunerna kan regionerna nu kartlägga var utbyggnaden är strategiskt viktig, säger Anders Knape.

Fakta

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 2020 i uppdrag att administrera investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Historiskt har utbyggnaden framför allt finansierats av EU:s jordbruksfond/Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under programperioden 2014-2020 fanns ca 4,45 miljarder kr i bredbandsstöd i Landsbygdsprogrammet. Regionalfonden bidrog med ytterligare 630 miljoner i de glest befolkade regionerna.

Post- och telestyrelsen, PTS, har sedan 2020 i uppdrag att administrera investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Regionerna får i egenskap av regionala bredbandskoordinatorer möjlighet dels att bidra till kvalitetssäkringen av den förteckning av stödberättigade byggnader som PTS har utformat dels att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader i områden som anses strategiskt viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Under 2021 finns 1,6 miljarder kronor i regeringens budget för bredbandsstödet.

Läs vidare

Sakkunnig

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR