Publicerad 14 mars 2022
Nyhet

Regionala flygplatser avgörande för landets beredskap

SKR välkomnar att regeringen inlett en översyn av systemet med beredskapsflygplatser, men anser utredningens förslag inte möter landets behov av samhällsviktigt flyg.

Anders Knape

Anders Knape

I Trafikverkets rapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter föreslår myndigheten att 22 flygplatser utses som beredskapsflygplatser med statligt stöd. Samtidigt pekar det samhällsviktiga flyget själva på att samtliga flygplatser måste ha beredskap. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att i stort sett alla flygplatser behöver vara beredskapsflygplatser.

− I verkligheten bidrar praktiskt taget alla flygplatser till att säkerställa akuta patientflygningar och flygtransport för myndigheter som till exempel Sjöfartsverket, Kustbevakningen och MSB. Om flygplatserna tvingas att stängas riskerar vi att stå utan landningsbanor för rent livsviktiga flygningar, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

SKR bedömer även att staten behöver ta större hänsyn till det förändrade säkerhetspolitiska läget när beslut fattas om beredskapsflygplatserna.

− Om Sverige ska kunna ha ett ändamålsenligt totalförsvar krävs fungerande flyginfrastruktur i hela landet för att kunna hantera kriser och ytterst krig, säger Anders Knape.

SKR anser att regeringen behöver genomföra en ordentlig analys av den svenska flygplatsinfrastrukturen och statens ansvar för hela landets tillgänglighet. Det pågår sedan länge en flygplatsöversyn, men denna har ännu inte slutförts.

− Sverige är ett glesbefolkat och avlångt land och våra kommuner och regioner kan inte lämnas att ensamma bära ansvaret för hela landets tillgänglighet och för det samhällsviktiga flygets behov. Staten måste också ta sitt ansvar för flygtrafiken, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Nordensjö
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR