Publicerad 29 mars 2021
Nyhet

Risk för ökad administration för SFI

SKR menar att utredningen om svenska för invandrare innehåller flera bra förslag, men samtidigt finns tydliga risker för ökad administrativ börda för huvudmännen.

− Förslagen om ökad kompetens inom svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt för huvudmän, rektorer och lärare är bra och kan ge en långsiktig kvalitetshöjning för både verksamheten och framförallt för eleverna inom sfi, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den statliga KLIVA-utredningen har presenterat flera förslag för att elever inom Svenska för invandrare (sfi) ska få bättre långsiktiga förutsättningar för sitt lärande.

SKR ställer sig bakom flera av förslagen, men ser en betydande risker med förslaget om införarande av ett kommunalt språkansvar. Att införa ett kommunalt språkansvar skulle leda till en ökad administrativ börda och bidar sannolikt inte till att lösa de problem som sfi brottas med.

Förslaget om införande av fastställda tidsramar och kurspoäng är mycket välkommet. Det skulle bland annat göra det lättare att följa upp resultat, vilket kan leda till tydligare mål för individen och bättre genomströmning för elever på sfi.

SKR avstyrker förslaget om att tidsbegränsa sfi till fyra år.

− Det finns en risk för att en fyraårsgräns i sfi blir normgivande, vilket kan medföra oönskade inlåsningseffekter. Majoriteten av eleverna klarar sfi inom fyra år, men det finns individer som av olika skäl behöver mera tid, säger Anders Knape.

Fakta: Några av de förslag som lyfts i utredningen

  • SKR står bakom utredningens förslag om en profilering inom lärarutbildningen mot svenska som andraspråk, sfi och vuxnas lärande. Det har under en lång tid utbildats alldeles för få nya lärare med behörighet för sfi och svenska som andraspråk.
  • SKR är positiva till ett införande av fastställda tidsramar och kurspoäng för sfi. Det skulle bland annat göra det lättare att följa upp resultat, vilket i sin tur kan leda till tydligare mål för individen och bättre genomströmning.
  • SKR instämmer i utredningens bedömning om att det finns ett behov av att kunna individualisera det idag tvååriga etableringsprogrammet. Längre etableringstid ger möjlighet till merlångsiktiga insatser och långsiktigt hållbara resultat. Alla nyanlända behöver dock inte så lång tid som två år.
  • SKR tillstyrker utredningens förslag om att en bättre samordning av nyanländas utbildning och arbetsmarknadsinsatser behövs. Det kan genomföras genom att ge kommuner möjlighet att ha en operativt koordinerande roll för de insatser som ges inom etableringsprogrammet som SKR har föreslagit i en skrivelse till regeringen.
  • SKR ställer sig inte bakom förslaget om att införa ett kommunalt språkansvar (KSA). Förslaget har många delar och SKR anser att det är osäkert om ett så omfattande förslag leder till mervärde och hur det skulle genomföras rent praktiskt. Det är också oklart hur förslaget förhåller sig till de uppdrag som kommun och Arbetsförmedlingen redan har.
  • SKR avstyrker förslaget om att sfi tidsbegränsas till 4 år för individen då det inte bidrar till något som inte tidsatta kurser mer träffsäkert tillför. Tydligare tidsatta mål är betydelsefulla inom sfi men vissa elever klarar sfi på ett år medan andra med kort eller ingen skolbakgrund behöver studera under en betydligt längre tid.

Läs vidare

Sakkunnig

Lotta Dahlerus
Utredare

Tobias Fannkvist
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR