Publicerad 25 april 2022
Nyhet

Samordning behövs för CBRN-utrustning i sjukvården

Hälso- och sjukvården behöver en gemensam skyddsnivå mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. SKR har i en skrivelse hemställt om att det bör samordnas nationellt.

Foto

Anders Knape

För att säkerställa att Sverige har en god gemensam skyddsnivå i vardagen vid fredstida kriser och vid höjd beredskap är det viktigt att hälso- och sjukvården i Sverige har en god gemensam skyddsnivå mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN).

Det är sällan CBRN-händelser inträffar, men när det sker krävs specifik utrustning och kompetens. Vilket skydd som ska erbjudas personalen vid en CBRN-händelse bör vara likvärdigt oberoende av var i landet händelsen sker.

− Vi har, tillsammans med regionerna, identifierat att avancerad skyddsutrustning för CBRN är ett område där staten bör stödja regionerna. Det behövs en nationell kravställning och standard på CBRN-utrustning för sjukvård, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det kan exempelvis ske olyckor vid så kallade Seveso-anläggningar, det vill säga en anläggning med verksamhet som hanterar farliga ämnen eller kemikalier som kan innebära stora risker för invånarna. Det kan också handla om terrorattentat och där vårdpersonalen måste vara på plats. Det pågår just nu ett arbete för att stärka Sveriges förmåga vid kärntekniska olyckor. Vid krig handlar det om en helt annan omfattning och typ av risker när det gäller CBR-hot. Erfarenheter från kriget i Syrien och Ukraina aktualiserar denna hotbild ytterligare.

För att säkerställa att denna begränsade men viktiga fråga ska kunna lösas föreslår SKR i sin hemställan att det sker en statlig samordning med inriktning på att en eller flera statliga myndigheter uppdras att:

  • I första hand, i nära samråd med regionerna och SKR utarbeta en nationellt fastställd kravbild för hälso- och sjukvårdens skydd vid CBRN-händelser.
  • Om möjligt också, köpa in, förvara och fördela CBRN-skyddsutrustning till regionerna för CBRN-händelser i vardag, fredstida kriser och vid förhöjd beredskap.
  • Säkerställa system för service, underhåll, utbildning och övning.

− Vi anser att dessa åtgärder bör vidtas skyndsamt för att säkerställa en god gemensam skyddsnivå inom hälso- och sjukvårdens område, säger Anders Knape.

Regionernas samverkan med aktuell myndighet eller myndigheter kan säkerställas genom det av regionerna nybildade CBRNE-nätverket.

Läs vidare

Sakkunnig

Sofia Medin
Handläggare

Markus Planmo
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR