Publicerad 10 mars 2022
Nyhet

Sjukfrånvaron har minskat under 2021

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskade under 2021, trots ännu ett år av coronapandemi. I början av pandemin ökade sjukfrånvaron, men nu vänder kurvan nedåt igen.

Caroline Olsson

Caroline Olsson

Sjukfrånvaron i kommunerna minskade från 8,3 procent 2020 till 7,7 procent 2021. I regionerna minskade sjukfrånvaron från 7,1 procent 2020 till 6,4 procent 2021. Långtidssjukfrånvaro har ökat något sedan förra året men ligger lägre nu än åren innan pandemin.

– Det är glädjande att antalet sjukskrivningar går ner, trots att vi haft ytterligare ett år av coronapandemi. Kunskapen om viruset är högre nu och kommuner och regioner har vidtagit olika åtgärder för att stärka arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron, säger Caroline Olsson, chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under pandemin har kommuner och regioner tagit fram olika former av stöd och verktyg för att hantera oro, ohälsa och arbetsmiljörisker. Exempelvis genom ökade möjligheter till kris- och stödsamtal och förstärkning av företagshälsovården.

Kvinnors sjukfrånvaro betydligt högre

På hela arbetsmarknaden är kvinnors sjukfrånvaro högre än mäns, vilket beror på ojämställdhet på arbetsmarknaden och samhället i stort. I kommuner och regioner blir skillnaden ännu mer tydlig och problematisk då fyra av fem anställda är kvinnor.

– Arbetsgivare i kommuner och regioner har en hög medvetenhet och kunskapen om jämställdhetsfrågor ökar, men framgångsfaktorer för ett jämställt arbetsliv bygger på att samhällsviktiga aktörer tillsammans tar ansvar. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att kombinera föräldraskap och arbetsliv till exempel, säger Caroline Olsson.

Fakta

Sammanställningen från SKR bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen har hittills 271 kommuner och samtliga regioner svarat.

Läs vidare

Sakkunnig

Örjan Lutz
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR