Publicerad 17 december 2021
Nyhet

SKR avstyrker förslaget om förpackningsinsamling

SKR avstyrker regeringens förslag om en förändrad förpackningsinsamling. Det är osäkert om förslaget ger alla kommuner kostnadstäckning, samtidigt som införandetiden bedöms vara orimlig.

Anders Knape

Anders Knape

I promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter lämnar regeringen förslag på reglering av insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter. Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024–26.

– Om förslaget genomförs är SKR:s bedömning att alla kommuner inte kommer få full kostnadstäckning för förpackningsinsamlingen. Dessutom är införandetiden för kort, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR poängterar vikten av ett fullständigt producentansvar för förpackningar, där producenterna har det totala finansieringsansvaret.

Regeringen föreslår också ett krav på fastighetsnära insamling av papper, plast, glas och metall. SKR anser att kravet medför svårigheter i bebyggd miljö och att det i förslaget saknas en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och stadbyggnadsmässiga konsekvenserna om avfallshanteringen inte går att lösa inom befintlig detaljplan.

SKR anser även att förslaget är för detaljreglerat gällande hur insamlingssystemet ska utformas och pekar på att det finns ett antal problem med regeringens förslag gällande insamling på allmän plats.

­– Om kommunerna ska få ansvar över insamlingen måste det också vara kommunerna som bestämmer hur insamlingen ska gå till. Regeringens förslag reglerar för mycket i detalj, vilket kommer att leda till dyra lösningar som är ineffektiva både ekonomiskt och för miljön, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Charlotte Löfgren
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR