Publicerad 22 april 2022
Nyhet

SKR: Positivt med stärkt skydd för valet

Stärkt skydd för valet är välkommet och nödvändigt samtidigt behövs en översyn av valsedelssystemet. Det slår SKR fast i yttrandet till valutredningens slutbetänkande.

Foto

2020 års valutredning har haft i uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av det svenska valsystemet. Utredningen föreslår i slutbetänkandet ”Säkerhet och tillgänglighet vid val”, som nu är ute på remiss, bland annat förändringar i vallagen som gör att Valmyndigheten får ansvar för valadministrationens säkerhetssamordning. Utredningen föreslår också åtgärder som kan underlätta röstning för personer med synnedsättning och för utlandssvenskar.

SKR ställer sig bakom huvuddelen av utredningens förslag, däribland rutiner för incidentrapportering, överklagande av val och val vid allvarliga fredstida kriser.

− SKR ser positivt på förslagen i utredningen som stärker skyddet för valet. Det är i kommunerna, som medborgarna går till valurnorna och därför är samarbetet med Valmyndigheten och länsstyrelserna av största vikt för att garantera rättssäkra val, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Flera av valutredningens förslag innehåller ambitionshöjningar på olika områden med
kostnadsökningar som följd. SKR påpekar att man utgår ifrån att finansieringsprincipen följs och att kommunerna därmed får täckning för resurs- och kostnadsökningar.

SKR poängterar samtidigt att några av utredningen förslag visar att det finns en del utmaningar med nuvarande valsedelssystem. SKR ser att en översyn av systemet behövs för att få en både förenklad och förbättrad hantering.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR