Publicerad 21 juni 2021
Nyhet

SKR vill inte ha en ökad detaljstyrning av elevhälsan

Förslagen för att fler elever ska nå kunskapskraven har en god ambition och visar på vikten av elevhälsoarbetet. Men detaljregleringen som föreslås riskerar att stjälpa snarare än hjälpa.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Många elever behöver få bättre förutsättningar att nå kunskapskraven och därmed tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv.

Utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” har lagt en rad förslag för att stärka stöd- och elevhälsoarbete samt stärka utbildning för att åstadkomma detta. Utredningens uppdrag gäller i första hand grundskolan och grundsärskolan.

SKR välkomnar de förslag som rör stöd- och elevhälsoarbete, möjligheter till en flexibel utbildning för elever i grundsärskolan och kompetensutveckling för personal i grundskolan samt i grund- och gymnasiesärskolan.

I utredningen föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om det högsta antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator får ansvara för. Detta avstyrker SKR.

– Utmaningarna i landets kommuner varierar. Självklart ska det finnas en rimlig tillgång till elevhälsans yrkesgrupper på varje skola men att det ska finnas ett bestämt antal av varje yrkesgrupp är inte en garanti för ett bra elevhälsoarbete. Det här är ett uråldrigt sätt att styra som inte finns någon annanstans inom vare sig staten eller kommunal verksamhet. Arbetssätt och hur elevhälsan organiseras för att vara tillgänglig för såväl elever som lärare och övrig personal är det viktigaste faktorerna och de avgörs bäst lokalt, säger Mats Gerdau, ordförande för SKRs beredning för utbildningsfrågor.

Läs vidare

Sakkunnig

Christin Appel
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR