Publicerad 1 februari 2022
Nyhet

Staten behöver ta sitt ansvar för riksintressesystemet

I en skrivelse till regeringen lyfter SKR på nytt behovet av en modern och proaktiv användning av riksintressesystemet.

Anders Knape

Anders Knape

– För att få den fysiska planeringen att fungera smidigare, med den bästa användningen av mark och vatten för ögonen, behövs en kontinuerlig dialog mellan statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner om markpolitiska intressen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Riksintressen är områden som staten pekar ut som särskilt viktiga. Det kan handla om till exempel naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.

SKR har under lång tid påtalat att riksintressesystemet inte tillämpas på ett fungerande sätt, vilket även framkom av den översyn som Boverket presenterade under hösten 2021. Det är hög tid att se till att riksintressesystemet används på ett sätt som motsvarar dagens samhällsutmaningar. Det kan åtgärdas av staten genom styrning av riksintressemyndigheter och länsstyrelser, helt utan lagändringar.

– Staten behöver tydliggöra riksintressenas funktion och ge riksintressemyndigheterna ett samstämmigt uppdrag gällande hur anspråk tas fram, beslutas och redovisas. Myndigheterna bör även ges i uppdrag att kontinuerligt utvärdera, ompröva och hålla sina anspråk aktuella, säger Anders Knape.

SKR anser även att länsstyrelsernas samordningsroll i riksintressesystemet behöver stärkas.

– Länsstyrelserna behöver tillräckliga resurser och kompetens för att kunna fungera som statens samordnande röst i riksintressesystemet och föra en öppen och konstruktiv dialog med kommunerna. Samtidigt behöver även riksintressemyndigheterna få i uppdrag att medverka till denna samordning, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR