Publicerad 19 juni 2021
Nyhet

Staten bör inte få utökat ansvar för samordning i kris

SKR välkomnar många delar av utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Men förslagen om ett ökat statligt ansvar för samordning skulle inte stärka kommuners och regioners förmåga.

Foto

Marie Morell

Pandemin har synliggjort betydelsen av att bygga en långsiktigt hållbar beredskap i hela det svenska samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården. I utredningen om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap presenteras ett stort antal förslag för att öka kommuners och regioners förmåga att hantera olika typer av kriser i både fredstid och krigstid. SKR välkomnar utredningens förslag om att staten ska vara tydlig med ambitionsnivån för försörjningsberedskapen i kommuner och regioner.

– Det är positivt med en så bred utredning med många viktiga förslag för att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Pandemin har visat på flera sårbarheter i samhället, men också på en enorm förmåga i kommuner och regioner att snabbt kunna ställa om sina verksamheter för att hantera de behov som uppstått, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR är kritiska till förslagen som handlar om att bemyndigandet i hälso- och sjukvårdslagen utökas till att även avse hälso- och sjukvård i fredstida kriser och inte bara katastrofmedicinska insatser. Utredningens förslag innebär att Socialstyrelsen skulle få möjlighet att i fredstid besluta om omfördelning av resurser mellan regioner eller kommuner samt ta över inköp av vissa sjukvårdsprodukter i kris och krig. Det skulle innebära ett avsteg från den grundläggande ansvarsprincipen och påverka det kommunala självstyret på ett sätt som vore negativt både för effektiviteten i beredskapsarbetet och för demokratin.

– Pandemin har visat på en effektiv samordningsförmåga mellan kommuner och regioner när det gäller alltifrån inköp av skyddsutrustning och läkemedel till samordning kring personal och IVA-platser. Förslaget om att en statlig aktör skulle hantera inköp och samordning vid kriser skulle skapa otydlighet och sannolikt inte bli effektivt då det kräver detaljerad kunskap om varje verksamhet. Däremot ser vi behov av en närmare samverkan mellan kommuner, regioner och berörda myndigheter, säger Marie Morell.

SKR ställer sig bakom utredningens förslag att det ska införas ett system för att ta fram nationella lägesbilder över tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter i Sverige. Det behöver dock tydliggöras om även privata vårdgivare omfattas av detta förslag och att lägesbilder kan delas med aktörer som har ett driftsoperativt ansvar. Under den pågående pandemin har en återkommande problematik varit att data som samlas in av Socialstyrelsen, länsstyrelserna och andra aktörer inte kunnat delas med kommuner och regioner med hänvisning till sekretess, vilket försvårat samverkan och fördröjt stöd, inte minst till kommunerna.

Förslagen i utredningen innebär ökade kostnader för kommuner och regioner, som staten föreslås kompensera. SKR anser att det är nödvändigt att det inrättas en ekonomisk kontrollstation några år efter det att förslagen har trätt ikraft för att säkerställa att staten på ett långsiktigt och hållbart sätt kompenserar regionerna och kommunerna, via det generella statsbidraget, på en korrekt nivå.

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR