Publicerad 29 mars 2022
Nyhet

Statens detaljerade styrning hindrar effektiv välfärd

Den statliga styrningen över kommuner och regioner fortsatte att vara omfattande även under 2021. SKR pekar på att det hindrar sektorn från att använda välfärdens resurser på bästa sätt.

Foto

Anders Knape

Statskontorets årliga kartläggning visar att 35 nya eller väsentligt ändrade lagar och förordningar trätt i kraft under 2021 och har haft en betydande påverkan på kommuners och regioners krav eller uppgifter. Trots att flera regelverk påverkar kommuners och regioners kostnader har staten enbart kompenserat för tre av dessa.

– Än en gång visar en statlig myndighet att den omfattande statliga styrningen inte minskar och det trots att behovet har förts fram många gånger i olika statliga utvärderingar. Statskontorets kartläggning konstaterar dessutom att merparten av de nya eller ändrade statliga regleringarna under 2021 inte hade någon koppling till pandemin, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fortfarande många riktade statsbidrag

Under 2021 fanns 181 riktade statsbidrag och 23 kostnadsersättningar till kommuner och regioner. Det är ungefär lika många som under 2020, men något fler än 2019. 21 nya statsbidrag riktade till kommunsektorn har börjat att gälla under 2021. Dessutom har 44 bidrag väsentligt förändrats och 20 bidrag har upphört.

Likt tidigare år har merparten av de riktade statsbidragen gått till vård, omsorg och utbildning – främst för att förstärka eller utveckla en viss verksamhet. Flest nya statsbidrag har tillkommit på vård- och omsorgsområdet till följd av regeringens satsning på äldrevården.

Antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet har dock minskat något jämfört med 2020. Det beror delvis på att regeringen har slagit ihop mindre statsbidrag till större bidrag.

– För att få så bra välfärd som möjligt utifrån olika lokala och regionala utmaningar, behov och förutsättningar vill vi i första hand se att de riktade statsbidragen omvandlas till generella. I andra hand föreslår vi att riktade bidrag åtminstone klustras ihop till större, bland annat inom äldreomsorgen, säger Anders Knape.

Regeringen kan även påverka kommunsektorn indirekt genom till exempel uppdrag till statliga myndigheter. Kartläggningen för 2021 visar att regeringen beslutat att ge drygt 150 regeringsuppdrag till myndigheter som påverkar kommuner och regioner. Socialstyrelsen, som arbetar inom vård- och omsorgsområdet, är den myndighet som har fått betydligt flest uppdrag.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR