Publicerad 3 mars 2022
Nyhet

Stora brister i Arbetsförmedlingens stöd till arbetslösa

Nio av tio kommuner anser att Arbetsförmedlingen gör för lite för att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden. Det framkommer i en ny rapport från SKR.

Anders Knape.

Anders Knape.

Idag publicerar SKR för tredje gången en rapport om kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken under omställningen och samverkan med Arbetsförmedlingen. Rapporten bygger på enkätsvar från kommunerna, om relation och samverkan med myndigheten. Resultaten är på många sätt nedslående.

– Budskapet från våra medlemmar är tydligt. Det behövs mer för att säkerställa lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet. Regeringen måste tydliggöra hur kommunerna ska kunna bidra, och hur detta ska finansieras. Idag sker en alltför stor övervältring på kommunerna, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Försämring av inviduellt stödet

SKR:s slutsats är att det strategiska samarbetet har förbättrats något under året. Däremot anser bara var fjärde kommun att Arbetsförmedlingens kapacitet räcker för att samarbeta med kommuner operativt i individärenden. Det är en försämring jämfört med föregående år. De som drabbas är individer som har behov av stöd från båda håll, till exempel arbetslösa som står längre från arbete och nyanlända.

Nästan alla kommuner, 95 procent, uppger att de hjälper individer med enklare ärenden som Arbetsförmedlingen borde stå för, så som hjälp vid inskrivning på Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportering och förklara innebörd av myndighetens beslut.

Behov av nära kontakt och kontinuitet

Bara 10 procent av kommunerna anser att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning hjälper de som befinner sig långt från arbete bli anställda. Det behövs därför en bättre lokalkännedom hos Arbetsförmedlingen för nära kontakt och kontinuitet. SKR hoppas att det blir en bärande del i den proposition som regeringen ska presentera senare i vår.

– Vi hoppas också att regeringen fullföljer löftet att underlätta för överenskommelselösningar mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Det skulle göra det möjligt för kommunerna att ge insatser för de som står längst från arbetsmarknaden, mot ersättning från Arbetsförmedlingen. Detta behövs vid sidan av de privata matchningsföretagen. Detta är en nyckel som saknas i dag för att lösa kompetensförsörjningen, som är en av våra främsta utmaningar, säger Anders Knape.

Fakta

  • Rapporten ”Kommunernas perspektiv på arbetsmarknaden 2021” är en enkätundersökning ställd till landets kommuner om kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitiken.
  • Enkäten genomfördes i början av september 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Rapporten är den tredje i ordningen. Tidigare rapporter grundar sig på enkäter som gjorda i maj 2019 samt i september 2020.
  • Svarsfrekvensen var 82 procent av landets kommuner och underlaget speglar situationen i hela landet och i olika typer av kommuner.
  • Den övergripande bilden är negativ, Arbetsförmedlingen fortsatt har svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag.
  •  

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR