Publicerad 24 februari 2022
Nyhet

Svenska kommuner har kapacitet för sitt välfärdsuppdrag

Förmågan att leverera välfärd avgörs inte av kommunens storlek utan av förmågan att möta medborgarnas behov. Det konstaterar SKR i en skrift om självstyret och kapacitet.

Anders Knape

Anders Knape

Under våren belyser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) självstyret i ett antal skrifter, där frågan fördjupas ur olika perspektiv. Den tredje självstyrelseskriften handlar om kommuners och regioners kapacitet, det vill säga förmågan att leverera välfärd av god kvalitet och möta utvecklingsbehov.

– Det är många olika faktorer som påverkar en kommuns eller en regions kapacitet vilket lyfts fram i den nya skriften. Den lokala självstyrelsen bidrar till möjligheten att utveckla lösningar utifrån lokala förutsättningar och medborgarnas behov, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Små kommuner har inte sämre resultat

SKR belyser i skriften att kapacitet handlar om förmågan att sköta det kommunala uppdraget samt utveckla och förnya den kommunala verksamheten och kommunen i stort. Men det handlar också om förmågan att leda och styra verksamheten, det vill säga dess politiska styrningskapacitet.

Olika mätningar visar att små kommuner varken har sämre resultat eller kvalitet jämfört med större kommuner. Små kommuner har däremot fördelen att medborgarna upplever att det är lätt att få kontakt med kommunens politiker och att man känner större trygghet och att beslutsvägarna inom den kommunala organisationen uppfattas som korta och enkla.

Samverkan är en väl fungerande lösning

SKR konstaterar i skriften att tack vare det lokala självstyret skapas förutsättningar för den enskilde kommunen att finna egna lösningar att möta medborgarnas behov, inte minst genom att samverka med andra kommuner i olika former.

– Sveriges kommuner har olika förutsättningar, som inte går att lösa med nya pennstreck på kartan, utan det behövs lokala lösningar utifrån lokala behov. Kommunsammanslagningar är ett förenklat svar på komplexa frågor. Intresset för sammanslagningar är också väldigt lågt och hos de berörda medborgarna i princip obefintligt. Utredningar har dessutom visat att det saknas ekonomiska och demokratiska motiv för sammanslagningar, säger Anders Knape.

Skriften lyfter även att den statliga styrningen kan utvecklas för att stärka kommuners och regioners kapacitet. Det kan ske genom lagar, regler, tillsyn och stöd till utveckling, men framförallt genom att staten styr med tillit till ett stort lokalt och regionalt ansvar och handlingsutrymme.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR