Publicerad 24 mars 2022
Nyhet

Unga har högre risk att utsättas för hot och hat

Förtroendevalda som är unga, kvinnor eller har ledande positioner riskerar i högre grad att utsättas för hot och hat. SKR ser att stödet till förtroendevalda därmed kan behöva anpassas.

Foto

Anders Knape

Av de 40 000 förtroendevalda som finns i kommuner och regioner utsattes var fjärde för hot, hat och våld under 2020 enligt politikernas trygghetsundersökning, som genomförs av BRÅ. SKR har nu utifrån olika datainsamlingar dessutom genomfört en djupanalys, som tydligt visar skillnader för såväl risken att utsättas för hot, hat och våld som förtroendevald samt konsekvenserna av utsattheten.

Ålder och kön spelar roll för utsatthet

För förtroendevalda kvinnor är risken att utsättas 20 procent högre än för män, medan unga mellan 20-39 år har fem gånger högre risk jämfört med andra åldersgrupper. Det är än högre risk att bli utsatt ju yngre den förtroendevalda är. För grupperna ger utsattheten också i större grad konsekvenser i det demokratiska uppdraget. Det handlar bland annat om att den förtroendevalda tvekar inför att uttala eller engagera sig i en specifik fråga, överväger att lämna sitt förtroendeuppdrag i förtid eller tvekar inför att genomföra en åtgärd eller fatta ett politiskt beslut.

Förtroendevalda som är ordförande eller vice ordförande har 30 procent högre risk att utsättas för hot, hat och våld jämfört med andra positioner, men utsattheten påverkar inte uppdraget i samma utsträckning.

– Det är av stor vikt att alla förtroendevalda, oavsett kön, ålder, etnicitet och uppdrag omfattas av samma trygghet och säkerhet. Utan jämlika förutsättningar riskerar vårt demokratiska system att gå miste om värdefulla kunskaper och erfarenheter, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Anpassa stödet till graden av utsatthet

SKR genomför kontinuerligt en uppföljande undersökning kring utveckling av det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda. SKR:s enkät från 2022 visade att det var ett fåtal kommuner och regioner som i det systematiska arbete kartlägger om det finns olika behov av insatser mellan kvinnor och män.

– Vår studie visar att det kan finnas behov av att öka kunskapen och tydliggöra risken för utsatthet mellan olika grupper. Vår förhoppning är att kunskapen används för att utveckla kartläggningar, riskanalyser och att möta olika grupper av förtroendevalda utifrån deras olika behov vid utsatthet, säger Anders Knape.

SKR:s arbete med att ge förtroendevalda goda förutsättningar att verka under trygga former i sitt demokratiska uppdrag sker i samarbete med regeringen. För 2022 har regeringen nu beslutat att avsätta ytterligare 1,5 miljoner kronor för att SKR ska kunna arbeta vidare med stöd till kommuner och regioner med fokus på jämställdhet.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna-Lena Pogulis
Utvecklingsledare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR