Publicerad 14 december 2021
Nyhet

Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret tillsammans

Kommunerna efterfrågar mer samverkan med Arbetsförmedlingen och annat statligt stöd för att utveckla stödet till unga under 20 år som varken studerar eller arbetar.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

– Kommunerna och staten behöver gemensamt stödja ungdomar som inte påbörjar eller avbryter sina gymnasiestudier. Här fyller insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret en viktigt funktion, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För att kartlägga verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret och identifiera utvecklingsbehov har SKR genomfört en enkät till landets kommuner. Utifrån svaren presenterar SKR fem förslag till staten:

  • Tydliggör Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja ungdomar genom aktiv samverkan med kommunerna.
  • Gör en flerårig satsning på feriejobb både för ungdomar i gymnasieskolan och för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
  • Möjliggör ekonomisk ersättning till ungdomar för att de ska kunna delta i aktiviteter inom det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Utveckla uppgifterna som samlas in om det kommunala aktivitetsansvaret, för att dessa ska bli mer användbara för kommunerna.
  • Genomför särskilda analyser av hur det går på arbetsmarknaden för de årskullar som genomfört halva sin gymnasieutbildning på distans.

Utrymme för utveckling lokalt

Svaren i enkäten visar också att det både finns behov och potential för kommunerna att ta ett ökat ansvar. Det handlar bland annat om hur kommunerna styr och organiserar arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och att de behöver fortsätta att utveckla en nära samverkan med andra verksamheter inom kommunen och med externa aktörer.

– Det är en vinst såväl för den enskilda individen som för samhället som helhet att fler ungdomar kommer vidare till studier och ges bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. SKR ser därför fram emot en fördjupad diskussion om hur kommunerna och staten tillsammans kan utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, säger Monica Sonde.

Fakta

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte har fyllt 20 år och som inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning samt ungdomar som inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller motsvarande.

Andra halvåret 2020 fanns 49 095 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret, varav 56 procent var män.

Hemkommunen, den kommun där ungdomarna är folkbokförda, ska löpande hålla sig informerade om hur de som tillhör målgruppen är sysselsatta. Ungdomarna ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att ungdomarna påbörjar eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning, som exempelvis arbete.

Enkätundersökningen genomfördes under våren 2021 och besvarades av 249 kommuner (86 procent). Enkäten adresserades till chef eller motsvarande för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar i respektive kommun.

Enkäten utgör en del av ett bredare arbete som SKR genomför med koppling till det kommunala aktivitetsansvaret och som kommer att följas av fler insatser. Arbetet sker inom ramen för en överenskommelse med regeringen.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Ernestam
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR