Publicerad 3 november 2021
Nyhet

Välfärdsbrott ett växande problem i kommunerna

Tjänstepersoner utsätts kontinuerligt för otillåten påverkan visar en ny rapport från SKR. Bland annat behövs bättre verktyg och samordning för att komma till rätta med välfärdsbrott.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en intervjustudie i ett trettiotal kommuner utifrån att kommuner signalerat ett ökat problem med välfärdsbrott. Olika statliga utredningar pekar också på att välfärdsbrott är utbrett i alla offentliga verksamheter.

Kommuner har själva konstaterat att välfärdsbrott från den organiserade brottsligheten ökar och SKR:s undersökning visar tydligt vilka utmaningar kommunerna ser samt vilket nationellt stöd de behöver. Rapporten pekar också på att så kallad otillåten påverkan är ett ökande problem i kommuner.

– Kommuner vittnar om att välfärdsverksamheterna utsätts för brottslighet som riskerar att bli systemhotande. Det är nödvändigt att vi på olika nivåer tar till kraftfulla åtgärder för att få bukt med det ökande problemet. Våra välfärdsverksamheter måste vara och uppfattas som rättvisa och rättssäkra, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utvecklade verktyg och ökad samordning behövs

SKR:s rapport lyfter ett antal områden där åtgärder behöver vidtas eller utvecklas för att hantera och bekämpa välfärdsbrottsligheten. Bland annat finns generellt en kunskapsbrist om hur välfärdsbrott genomförs samt avsaknad av verktyg och samordning. De intervjuade i undersökningen efterfrågar också ett tydligare ledarskap och en tydligare styrning från kommunens ledning.

– Många kommuner har bra diskussioner och arbetar målmedvetet för att motverka brott, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det behövs dock bättre samverkan mellan myndigheter och ett nationellt stöd samt att samverkan fungerar även i mindre kommuner där myndigheter inte finns på plats. SKR kan också bidra med arenor för att dela erfarenheter och goda exempel samt genomföra utbildningsinsatser, säger Anders Knape.

Otillåten påverkan är allt vanligare

SKR:s rapport pekar ut otillåten påverkan som särskilt allvarligt och ett växande problem. Det innebär att enskilda medarbetare eller verksamheter påverkas att fatta ett visst beslut som gynnar en invånare, ett företag eller en förening.

– Det är allvarligt att en enskild medarbetare eller förtroendevald utsätts för otillåten påverkan. Det riskerar att leda till en tystnadskultur, vilket aldrig ska tolereras. Hot och våld förekommer och det saknas alltför ofta effektiva strukturer för att sätta stopp för brottsligheten, säger Anders Knape.

Utifrån undersökningens resultat kommer SKR att, i början av 2022, presentera ytterligare åtgärder för att stödja kommuner och regioner i deras arbete mot välfärdsbrott. SKR samverkar med BRÅ och andra myndigheter i det fortsatta arbetet.

Fakta

• Inom ramen för SKR:s undersökning har representanter i ett trettiotal kommuner djupintervjuats om förekomsten och utmaningen med välfärdsbrottslighet. Även företrädare för myndigheter, som har uppdraget att arbeta mot välfärdsbrott, samt tjänstepersoner och förtroendevalda inom SKR har intervjuats. Totalt har cirka 80 personer intervjuats.

• Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om välfärdsbrott där företag eller föreningar används som brottsverktyg och som riktar sig mot kommuner och regioner. Utredningen omfattar såväl en större enkätstudie som en intervjustudie med representanter från kommuner och regioner. I uppdraget ingår att BRÅ ska kartlägga problemen samt identifiera åtgärder. Vidare ska BRÅ göra en så kallad crime proofing-analys för att identifiera svaga regelverk som skapar möjligheter för brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2022 och omfattar brott kopplade till hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och andra välfärdstjänster, samt olika typer av föreningsstöd.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR