Publicerad 16 december 2021
Nyhet

Välfärdskommissionens förslag till regeringen

Idag har Välfärdskommissionen lämnat 29 åtgärdsförslag för en stärkt välfärd till regeringen. Förslagen är en del av Välfärdskommissionens slutredovisning.

Anders Knape.

Anders Knape

I december 2019 inrättade regeringen Välfärdskommissionen med uppdraget att identifiera och analysera åtgärder för att stärka framtidens välfärd. Fyra övergripande områden pekades ut som särskilt viktiga: digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö, effektivisering samt styrning.

Många åtgärder på gång

Merparten av Välfärdskommissionens 29 åtgärdsförslag har genomförts eller påbörjats. Kommissionen har till exempel initierat en process mellan regeringen och SKR för att få till en hållbar digital infrastruktur. I praktiken handlar det till exempel om att ta fram gemensamma digitala standarder så att informationsutbytet mellan aktörer i välfärden förenklas. Det kan också handla om elektroniska tjänstelegitimationer. Kommissionen har också presenterat förslag som syftar till att bredda och förbättra välfärdens kompetensförsörjning.

Inom områdena styrning och effektivisering har Välfärdskommissionen presenterat flera förslag för att bättre ta vara på resurser och kunskap inom kommunsektorn. Som en följd av ett av förslagen tillsattes hösten 2020 en utredning för effektiv ekonomistyrning. Utredningens förslag är nu ute på remiss. Förslagen ligger även till grund för den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans vid Kammarkollegiet. Den 3 november i år fick även en utredare i uppdrag att främja försöksverksamhet i kommuner och regioner.

Viktigt med fortsatt dialog

Välfärdskommissionens medlemmar är överens om att fortsätta att utveckla dialogen mellan staten och kommunsektorn. För att få till effektiva processer och arbetssätt krävs en samsyn om välfärdens utvecklingsbehov.

− Arbetet i Välfärdskommissionen har visat hur viktigt det är att vi har en fortlöpande dialog mellan regeringen och kommuner och regioner, som ansvarar för stora delar av välfärden. SKR ser framför sig en fortsatt strukturerad samverkan. Två av de för oss viktigaste frågorna som nu lyfts fram i Välfärdskommissionens slutredovisning, är det fortsatta arbetet med välfärdsutveckling med stöd av digitalisering och tillsättningen av en samordnare för försöksverksamhet inom offentlig verksamhet, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ledamöterna i Välfärdskommissionen är överens om att arbetet ska följas upp. En första samlad uppföljning bör enligt Välfärdskommissionen genomföras våren 2022.

Fakta

Välfärdskommissionen inrättades av regeringen i december 2019 och samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Välfärdskommissionens uppdrag har varit att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Ledamöter i Välfärdskommissionen är statsminister Magdalena Andersson, civilminister Ida Karkiainen, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström, Visions ordförande Veronica Magnusson (TCO), Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers (Saco), Kommunals ordförande Malin Ragnegård (LO), SKRs ordförande Anders Knape och SKRs andre vice ordförande Anders Henriksson.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR