Publicerad 12 mars 2021
Nyhet

Väntad ökning av sjukfrånvaron under pandemin

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner ökade 2020. Ökningen beror i huvudsak på pandemin, och kommer om några år förhoppningsvis ses som ett hack i kurvan på en i övrigt nedåtgående trend.

Sjukfrånvaron i kommunerna ökade från 6,7 procent 2019 till 8,3 procent 2020. I regionerna ökade sjukfrånvaron från 5,7 procent 2019 till 7,1 procent 2020.

­­­– Coronapandemin har inneburit att medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. Det är sannolikt en mycket starkt bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökat i kommuner och regioner, som annars haft en nedåtgående trend de senaste åren. Målet är fortfarande en låg och stabil sjukfrånvaro, säger Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hög arbetsbelastning i många verksamheter under pandemin

Pandemin har inneburit stora utmaningar i arbetsmiljön i kommuner och regioner. Många yrken är så kallade kontaktyrken och många medarbetare har arbetat med smittade patienter och brukare, och själva varit utsatta för risken att bli smittade.

– Välfärdens medarbetare har arbetat hårt under lång tid och gjort fantastiska insatser. De har exponerats för smitta, stress och haft sämre möjligheter till återhämtning. Arbetsmiljöutmaningarna under coronapandemin har sannolikt påverkat sjukfrånvaron under 2020, och kommer troligtvis att göra det en lång tid efter pandemin har klingat av, säger Caroline Olsson.

Insatser för att stärka arbetsmiljön

Under 2020 har arbetsgivare i kommuner och regioner, både själva och tillsammans med fackliga organisationer, tagit fram olika former av stöd och verktyg för att hantera oro, ohälsa och arbetsmiljörisker.

– Sjukfrånvarostatistiken visar att det är primärt korttidssjukfrånvaron som har ökat under 2020, vilket är en ganska väntad utveckling. För att förebygga psykisk ohälsa och långtidssjukfrånvaro i pandemins spår har arbetsgivare i kommuner och regioner bland annat utökat möjligheten till krisstöd och tillgången till företagshälsovården. Vi måste dra lärdomar av de många insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön, och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner, säger Caroline Olsson.

Fortfarande skillnad mellan kvinnor och män

Kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns. Hela arbetsmarknaden uppvisar samma mönster och kommuner och regioner, där fyra av fem anställda är kvinnor, påverkas därför i hög grad.

– Skillnaderna beror på olika former av ojämställdhet på arbetsmarknaden och samhället i stort, inte minst det faktum att kvinnor ”dubbelarbetar” i stor utsträckning. Samhällsproblemet i stort kan inte arbetsgivare ensamma ta ansvar för. Vad gäller förhållanden i arbetslivet måste vi däremot kliva fram och ta ett särskilt ansvar. Men en förutsättning för att komma tillrätta med det här är att alla aktörer drar åt samma håll, säger Caroline Olsson.

Fakta

Sammanställningen från SKR bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen har hittills 260 kommuner och samtliga regioner svarat.

Läs vidare

Sakkunnig

Örjan Lutz
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR