Publicerad 19 april 2022
Nyhet

Vård och flyktingmottagande fokus i vårändringsbudget

I regeringens vårändringsbudget får kommuner och regioner medel för flyktingmottagande och för att öka kapaciteten i vården genom fler vårdplatser.

Foto

Anders Knape

I dag lämnade regeringen över den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten till riksdagen. Bland satsningarna handlar det för kommunernas och regionernas del främst om medel till flyktingmottagande, ökad kapacitet i vården genom fler vårdplatser samt ersättning för vaccination. De flesta satsningarna, som berör kommuner och regioner, har redan presenterats under de senaste veckorna.

– Vi ser att kommuner och regioner under året både behöver ta emot flyktingar från Ukraina samtidigt som man fortsätter att hantera pandemin. De långsiktiga utmaningarna handlar dock främst om behovet av att ställa om välfärden, då arbetskraften inte kommer att räcka till. Vi står inför att andelen äldre ökar snabbt, medan den arbetsföra befolkningen ökar långsamt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Flyktingmottagande och civilt försvar i fokus

Regeringen fokuserar i budgeten på satsningar till Ukraina, försvaret och flyktingmottagandet till följd av Rysslands invasion av Ukraina samt den fortsatta hanteringen av covid-19. I vårbudgeten fördelas 9,8 miljarder kronor till mottagande av flyktingar från Ukraina varav stora delar tas från biståndsbudgeten. Ytterligare 500 miljoner kronor föreslås i tillfälliga medel till kommuner som tar emot skyddsbehövande från Ukraina och ska fördelas utifrån det antal flyktingar kommunerna har tagit emot.

Regeringen vill även redan under 2022 satsa ytterligare 800 miljoner kronor till återuppbyggnaden av det civila försvaret. Av dessa går 80 miljoner kronor till att stärka kommunernas arbete med krisberedskap och 20 miljoner kronor till regionerna. 91 miljoner kronor avsätts till att rusta upp skyddsrum och utomhusvarningssystem.

– Det är positivt att nya resurser tillförs kommuner och regioner för krisberedskap och civilt försvar under 2022, men takten måste öka. För att kunna starta upp ett arbete med civilt försvar och få genomslag i verksamheterna behövs större och mer långsiktiga satsningar, säger Anders Knape.

Tillfälliga medel löser inte långsiktiga behov

Regeringen föreslår ytterligare 500 miljoner kronor till att öka kapaciteten i sjukvården genom ökat antal vårdplatser. Det framgår inte hur dessa medel ska hanteras tillsammans med de drygt 420 miljoner kronor som redan har satsats för att utöka antalet vårdplatser i år samt de cirka 9 miljarder kronor som avsatts till att öka tillgängligheten.

– Att öka tillgängligheten inom vården kräver en lång rad insatser på både kort och lång sikt. En viktig del handlar om att säkra kompetensförsörjningen, men tillfälliga medel för enbart 2022 är inte en lösning för att regionerna ska möta vårdens utmaningar. Antalet personer i yrkesverksam ålder är dessutom få och motsvarar inte arbetsmarknadens behov, säger Anders Knape.

Regeringen har även, inom ramen för tidigare överenskommelse med SKR, avsatt medel för att täcka regionernas kostnader för en fjärde vaccinationsdos mot covid-19 om Folkhälsomyndigheten utökar rekommendationen till fler grupper.

Ekonomirapporten presenteras 17 maj

I morgon, den 20:e april, presenterar SKR en mer utförlig information och analys av de förslag i vårändringsbudgeten som särskilt berör kommuner och regioner. Därefter kommer SKR att presentera en ny skatteunderlagsprognos 28 april och Ekonomirapporten 17 maj.

I Ekonomirapporten, som kommer två gånger per år, analyseras bland annat ekonomin i kommuner och regioner samt vad som krävs för att hantera ekonomiska utmaningar framöver. Rapporten kommer bland annat ha särskilt fokus på hur situationen i Ukraina påverkar den svenska ekonomin.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR