Publicerad 27 april 2022
Nyhet

Värna och utveckla den lokala demokratin

Den lokala demokratin mår i grunden bra, men det behöver bli tydligare hur kommuner styrs. Det föreslår forskarna i SNS Demokratiråd. SKR välkomnar den grundliga undersökningen.

Anders Knape

Anders Knape

Forskarna i SNS Demokratiråd 2022 efterlyser i rapporten ”Den lokala demokratins vägval” , som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medfinansierat, bland annat ett starkare grundlagsskydd för att värna det lokala självstyret och därmed den lokala demokratin.

SKR delar forskarnas bild om att den alarmistiska tonen om den lokala demokratin är ogrundad. Rapporten beskriver en nyanserad bild av den lokala demokratin där forskarna pekar på det som fungerar väl men också ser problem med att den statliga styrningen ökar.

– Rapporten lyfter många intressanta reformförslag och bekräftar vår egen bild av att kommunernas handlingsfrihet behöver värnas och stärkas för att möta framtidens utmaningar utifrån medborgarnas behov och bästa för ögonen. Vi ser bland annat att formaliserade samråd med staten behöver införas, säger Anders Knape, ordförande i SKR.

För att utveckla demokratin föreslår forskarna en rad reformer för att främja rättssäkerhet och underlätta för medborgarnas ansvarsutkrävande i Sveriges kommuner. Rådet vill även se en tydligare arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. De pekar på att en rad både formella och informella institutioner stegvis vuxit fram, men sällan helt ersatt tidigare strukturer. Att lager på lager av äldre spelregler lever kvar trots att nya tillkommit, vilket gör att spelreglerna behöver förtydligas och renodlas.

Forskarnas förslag fokuserar på att det tydligt ska framgå vilka partier som styr i kommunen och att parlamentarism införs på lokal nivå. De vill också se att oppositionens roll stärks och ser att förslagen lämpas sig för den kommunala försöksverksamhet som nu utreds.

– Vi ser att rapportens slutsatser kan utgöra grund för fortsatta diskussioner om hur den svenska demokratin kan utvecklas, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR