Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Viktiga steg i förslag till ny socialtjänstlag

SKR ser positivt på huvuddelen av de förslag som utredningen om en ny socialtjänstlag presenterar. Flera av förslagen är frågor som SKR har drivit under lång tid.

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar förslagens inriktning mot en jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Tidigt förebyggande - insatser utan behovsprövning

Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning, något som SKR har förespråkat länge.

− Socialtjänsten står inför stora utmaningar. För att möta medborgarnas behov innan sociala problem har fördjupats, måste insatserna nå människor tidigt. Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och beslut kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

En kunskapsbaserad socialtjänst

En ny bestämmelse föreslås om att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. SKR välkomnar att utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet stärks genom utredningens förslag.

SKR ser förslaget till en ny lag om socialtjänstdataregister som ger Socialstyrelsen möjlighet att behandla personuppgifter för nationell statistik som mycket välkommet och avgörande för en kunskapsbaserad socialtjänst.

− För att brukare, inte minst barn i samhällsvård, ska få rätt insatser måste socialtjänsten få rätt förutsättningar att följa upp resultat av olika åtgärder. Förslaget om socialtjänstdataregister ett viktigt första steg. SKR vill också att regeringen går vidare med att utreda behovet av kvalitetsregister inom socialtjänsten. Förenklad informationshantering inom kommunen och mellan kommun och region är också av stor vikt för att stärka en helhetssyn på individens behov, säger Arion Chryssafis

Stöd för omställningen till en hållbar socialtjänst

SKR delar utredningens bedömning att förslagen innebär en stor omställning för socialtjänstens verksamheter. Utredningen föreslår att regeringen ska ingå en överenskommelse med SKR om stöd till kommunerna i denna utveckling.

− SKR är positiva till förslaget om en överenskommelse med regeringen. Omställningen av socialtjänsten, precis som omställningen till en god och nära vård, kräver en överenskommelse med omfattande statliga bidrag under flera år för att vi tillsammans på lokal, regional och nationell nivå ska infria den nya lagstiftningens intentioner, säger Arion Chryssafis.

SKR är besvikna över att utredningen inte lämnar förslag om avtalssamverkan mellan kommun och region och att frågan om socialtjänstens uppdrag och yttersta ansvar lämnades utan åtgärd.

Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023.

− Det är viktigt att den nya utredningen om en äldreomsorgslag inte fördröjer införandet av en ny socialtjänstlag. Det är hög tid att genomföra förändringarna så att socialtjänsten ännu bättre ska kunna möta brukarnas behov, säger Arion Chryssafis.

Läs vidare

Sakkunnig

Ove Ledin
Handläggare

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Emilia Danielsson
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR