Publicerad 25 april 2022
Nyhet

Viktig reform för stöd vid skadligt bruk och beroende

SKR är positiva till flera av förslagen i utredningen om insatser till personer med samsjuklighet. Tydlig ansvarsfördelning är avgörande för att ingen ska riskera hamna mellan stolarna.

Foto

Arion Chryssafis

SKR ställer sig bakom huvudförslagen i delbetänkandet Från delar till helhet. En reform för behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.

Utredningen föreslår ett tydliggörande av huvudmännens ansvar. Regionens hälso- och sjukvård ska ensamt ansvara för all vård och behandling på alla vårdnivåer där behandling av skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos ske ges samordnat. Socialtjänstens ansvar renodlas med ett tydligare fokus på kärnuppdraget med sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang.

− De här förslagen innebär stora och viktiga förändringar. Det är viktigt för de personer med skadligt bruk och beroende som i dag riskerar hamna mellan stolarna. Det är också viktigt för kommuner och regioner, då deras uppdrag tydliggörs och renodlas, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningens förslag innebär att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att samverka runt varje person som har skadligt bruk eller beroende. Kommuner och regioner ska tillsammans vara skyldiga att bedriva samordnade vård- och stödverksamheter för personer med störst behov för att säkerställa att vård- och stödinsatser ges integrerat och samordnat.
Särskilt positivt är att utredningen har involverat personer med egen erfarenhet, liksom deras närstående, i arbetet med att ta fram målbilder över vilken vård och stöd som behövs. Arbetet med målbilder, där SKR varit involverade, bygger på tjänstedesign där målbilder analyseras och testas mot de hinder som finns i dag för att nå dem.

Ökad ambitionshöjning och ökade kostnader

Om reformen genomförs innebär det en ambitionshöjning och ökade krav jämfört med i dag. Även om ekonomisk reglering genomförs mellan huvudmännen kommer förslagen ge upphov till ökade kostnader för både regioner och kommuner, vilket kräver kompensation i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

− Förslagen innebär en genomgripande reform och en tydlig ambitionshöjning, med stora förändringar och utmaningar för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det är nödvändigt för att kunna göra vården och insatserna bättre för personer med skadligt bruk, beroende eller samsjuklighet. Att genomföra förändringarna kräver såväl initiala omställningskostnader som högre löpande kostnader för kommuner och regioner, det behöver finansieras av staten, säger Arion Chryssafis.

Läs vidare

Sakkunnig

Zophia Mellgren
Handläggare

Mikael Malm
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR