Publicerad 31 januari 2022
Nyhet

Viktigt att satsa på en hållbar utveckling av kulturen

Fortsatta återstarts- och utvecklingsinsatser är avgörande för kulturen. För att gå från kris till kraft behöver kultursamverkansmodellen utvecklas och lärdomarna från pandemin tillvaratas.

Anders Knape

Anders Knape

I yttrandet till den statliga utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen lyfter Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) de av utredningens förslag som direkt berör kommuner och regioner. För att stödja kultursektorn och möjliggöra för människor att i högre grad vara delaktiga i kulturlivet anser SKR att de statliga satsningarna behöver göras med utrymme för nyorientering utifrån delvis förändrade förutsättningar.

– Återstartstöden till kultursektorn bör inte bara syfta till en återgång till det som var innan pandemin, utan vi måste se till att erfarenheterna av omställningsarbete och nytänkande tas tillvara, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR välkomnar att regeringen redan har gjort en permanent och generell förstärkning av kultursamverkansmodellen. Staten behöver fortsatt ta ett hållbart finansiellt ansvarstagande för kultur i hela landet genom att höja ambitionsnivån för kultursamverkansmodellen. För att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, regioner och stat bör regeringen tillsätta en utredning om hur statens roll inom kultursamverkansmodellen kan utvecklas.

– Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över hur staten bättre kan bidra till att de nationella målen i kultursamverkansmodellen uppnås, samtidigt som man ger utrymme till de regionala variationer och prioriteringar som modellen syftar till, säger Anders Knape.

SKR skriver i sitt yttrande att kommunala kulturskolor även fortsatt ska vara en frivillig kommunal verksamhet.

– En reglering löser inte de utmaningar som kommunerna står inför och SKR avstyrker därför utredningens förslag om att utreda lämpligheten i en kulturskolelag. Det som behövs är ett fungerande samspel med den nationella nivån för att skapa goda förutsättningar för kulturskolornas kvalitet, kompetensförsörjning och jämlika deltagande, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR