Publicerad 1 juni 2021
Nyhet

Viktigt att tillgodose principen om barnets bästa

SKR anser att förslagen i utredningen, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, till stor del är bra. Dock behövs några ändringar och kompletteringar för att säkra placerade barns trygghet.

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis

SKR ställer sig i huvudsak bakom utredningen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. Utredningen tar framförallt fasta på om hur principen om barnets bästa kan stärkas när vård enligt LVU upphör. SKR avstyrker några av utredningens förslag och föreslår att vissa kompletteringar behöver göras.

– Det är viktigt att vi stärker placerade barns förutsättningar till en trygg, säker och stabil uppväxt. De förslag som presenteras i utredningen kan ge den möjligheten. Vi anser dock att det uppdrag utredaren fått är alltför snävt och att förslagen därmed inte är tillräckliga för att tillgodose principen om barnets bästa, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen socialpolitik och individomsorg.

I utredningen föreslås bland annat att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Vidare att socialnämnden ska överväga flyttningsförbud när vården ska upphöra och när barnet varit placerat i familjehem i två år ska överväga en vårdnadsöverflyttning. Efter avslutad LVU-vård ska uppföljning ske av barnets situation samt att vårdnadshavare/föräldrar ska lämna prov för kontroll av drogpåverkan.

Beslut om tvångsvård är en mycket ingripande åtgärd och förutsättningarna måste vara tydligt angivna i LVU. Det ska bland annat finnas ett missförhållande som innebär en påtaglig risk för att barns hälsa och utveckling skadas. Om det inte föreligger, finns heller inte lagliga möjligheter att besluta om tvångsvård enligt LVU. SKR anser att det då är rimligt att tvångsvården upphör. SKR anser att barnets bästa ska vara avgörande vid upphörande av vård enligt LVU och att barnrättsperspektivet behöver förstärkas för placerade barn, men att detta inte löses med ett nytt rekvisit vid upphörande av vård enligt LVU.

Om vårdbehovet enligt LVU upphört men det likväl bedöms vara till barnets bästa att få bo kvar i familjehemmet är det angeläget att barnet också får bo kvar men inte genom fortsatt tvångsvård anser SKR. I stället måste andra åtgärder, till exempel flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, vidtas för att barnet ska kunna bo kvar i familjehemmet.

– Det måste även utredas vidare hur principen om barnets bästa ytterligare kan stärkas i lagstiftning som rör placerade barn, säger Arion Chryssafis.

Läs vidare

Sakkunnig

Emilia Danielsson
Förbundsjurist

Marta Nannskog
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR