Publicerad 17 september 2021
Nyhet

Viktigt med mångfald för att säkra jämlik tandhälsa

Tandhälsan behöver bli mer jämlik och tandvården mer tillgänglig för alla. SKR är positiva till flera förslag i utredningen, men saknar bland annat ett tydligare barnperspektiv.

Foto

Marie Morell

Utredningen för jämlik tandhälsa föreslår en omfattande tandvårdsreform i flera steg för att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård med syfte att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser i huvudsak positivt på merparten av förslagen, men ser risker med vissa delar. SKR avstyrker den föreslagna ändringen i tandvårdslagen som innebär att den fria prissättningen upphör. Utredningens mål om att skapa en behovsstyrd tandvård uppnås inte genom att minska mångfalden av tandvårdsaktörer, vilket även utredningen påtalar är en stor risk.

− Tandhälsan behöver bli mer jämlik och tandvården mer tillgänglig, vi behöver sänka trösklarna för att besöka tandvården. Alla invånare ska ha möjlighet att kunna få regelbundna undersökningar och tillgång till förbyggande tandvård för en rimlig kostnad. Men för att säkerställa en god tillgång till tandvård i hela landet behövs en mångfald av utförare, det uppnår vi inte genom att försvåra för privata utförare, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR stödjer utredningens förslag att tandvården för barn och unga vuxna ska vara avgiftsfri till och med 19 års ålder, men anser också att den fortsatt bör vara avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. Konstruktion och omfattning av högkostnadsskyddet är viktig för att reformen ska träffa rätt, särskilt för ekonomiskt svaga grupper med stora tandvårdsbehov.

Det är viktigt att staten ser över lagstiftningen för att möjliggöra en förbättrad tandvård för den utsatta gruppen placerade barn, som i dag ofta hamnar i kläm i systemet och generellt också har en sämre tandhälsa än andra barn. Utredningen är inte tillräckligt tydlig kring den gruppen och SKR saknar en bredare analys av barnperspektivet.

− Skyddet för placerade barn och unga behöver vara starkt samtidigt som de ska ha samma tillgång till tandvård. Alla regioner ska kunna erbjuda en fullständig kostnadsfri tandvård till barn som är placerade i andra regioner än där de är folkbokförda, säger Marie Morell.

Ersätt inte ett komplext system med ett annat

Utredningen föreslår att Försäkringskassan tar över merparten av det särskilda tandvårdsstödet från regionerna. En sådan förändring anser SKR skulle vara olycklig och skulle riskera att försvåra samverkan mellan kommuner och regioner, det stödjer inte utvecklingen mot nära vård.

− Ingen är förtjänt av att vi ersätter ett komplicerat system om tandvårdsstöd med ett annat, allra minst invånarna. Det kommunala perspektivet är inte heller tillräckligt belyst i den här utredningen, säger Marie Morell.

Förslagen i tandvårdsutredningen kan, om de genomförs, direkt eller indirekt påverka många invånare. SKR pekar på vikten av att invånare får tydlig information om vad som gäller kring inte minst avgifter, men också att patienter enkelt får möjlighet att ta del av sin egna tandvårdsinformation. SKR anser att invånare på sikt enkelt ska kunna ta del av sin tandvårdsinformation genom att logga in på 1177.se, ett sådant införande kräver dock en analys av innehåll, långsiktig ansvarsfördelning och finansiering.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR